Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 115 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 115 sách bài tập toán 9. Góc nội tiếp là góc:...

Quảng cáo

Đề bài

Góc nội tiếp là góc:

\((A)\) có đỉnh nằm trên đường tròn.

\((B)\) có hai cạnh là hai dây của đường tròn.

\((C)\) có hai đỉnh là tâm đường tròn và có hai cạnh là hai bán kính.

\((D)\) có hai cạnh là hai dây của đường tròn đó và chỉ có một đầu mút chung.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

Lời giải chi tiết

Chọn \((D)\) Góc nội tiếp là góc có hai cạnh là hai dây của đường tròn đó và chỉ có một đầu mút chung.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài