Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 60 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 1 trang 60 sách bài tập toán 9. Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?...

 • pic

  Bài 2 trang 60 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 2 trang 60 sách bài tập toán 9. Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y:...-2,5, -2,25....

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 60 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 3 trang 60 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = f(x) = 3/4x. Tính f(-5); f (-4)....

 • pic

  Bài 4 trang 60 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 4 trang 60 sách bài tập toán 9. Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R....

 • pic

  Bài 5 trang 61 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập toán 9. Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu là điểm A, điểm cuối là M.

 • pic

  Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 61 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 61 sách bài tập toán 9. Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của x và y..

 • pic

  Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 61 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 61 sách bài tập toán 9. Cho hàm số y = f(x)....Chứng minh rằng hàm số đã cho nghịch biến trên R.

 • pic

  Bài 6 trang 61 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 6 trang 61 sách bài tập toán 9. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số a, b xét xem hàm số nào nghịch biến?

 • pic

  Bài 7 trang 62 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 7 trang 62 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số đồng biến;

 • pic

  Bài 8 trang 62 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 8 trang 62 sách bài tập toán 9. Hàm số là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao?...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài