Bài 7 trang 62 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 62 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số đồng biến;

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số bậc nhất \(y = \left( {m + 1} \right)x + 5.\) 

LG câu a

Tìm giá trị của \(m\) để hàm số \(y\) là hàm số đồng biến;

Phương pháp giải:

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức \(y = ax + b\), trong đó \(a,b\) là các số cho trước và \(a \ne 0\).

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) xác định với mọi giá trị của \(x\) thuộc \(R\) và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên \(R\), khi \(a > 0\).

b) Nghịch biến trên \(R\), khi \(a < 0\).

Lời giải chi tiết:

Hàm số đồng biến khi \(a = m + 1 > 0 \Leftrightarrow m >  - 1\).

LG câu b

Tìm giá trị của \(m\) để hàm số \(y\) là hàm số nghịch biến. 

Phương pháp giải:

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức \(y = ax + b\), trong đó \(a,b\) là các số cho trước và \(a \ne 0\).

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) xác định với mọi giá trị của \(x\) thuộc \(R\) và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên \(R\), khi \(a > 0\).

b) Nghịch biến trên \(R\), khi \(a < 0\).

Lời giải chi tiết:

Hàm số nghịch biến khi \(a = m + 1 < 0 \Leftrightarrow m <  - 1\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Hàm số bậc nhất
Gửi bài tập - Có ngay lời giải