Quảng cáo
 • pic

  Bài 35 trang 57 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 35 trang 57 sách bài tập toán 9. Giải phương trình rồi kiểm nghiệm hệ thức Vi-ét: a) 3.x^2 - 2x - 5 = 0

 • pic

  Bài 36 trang 57 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 36 trang 57 sách bài tập toán 9. Hãy tính tổng và tích các nghiệm của mỗi phương trình: a) 2.x^2 - 7x + 2 = 0

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 37 trang 57 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 37 trang 57 sách bài tập toán 9. Tính nhẩm nghiệm của phương trình: a) 7.x^2 - 9x + 2 = 0

 • pic

  Bài 38 trang 57 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 38 trang 57 sách bài tập toán 9. Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm nghiệm của phương trình: a) x^2 - 6x + 8 = 0

 • pic

  Bài 39 trang 57 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 39 trang 57 sách bài tập toán 9. a) Chứng tỏ rằng phương trình 3.x^2 + 2x - 21 = 0 có một nghiệm là -3. Hãy tìm nghiệm kia.

 • pic

  Bài 40 trang 57 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 40 trang 57 sách bài tập toán 9. Dùng hệ thức Vi-ét để tìm nghiệm x2 của phương trình rồi tìm giá trị của m trong mỗi trường hợp sau ...

 • pic

  Bài 41 trang 58 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 41 trang 58 sách bài tập toán 9. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: a) u + v = 14; uv = 40

 • pic

  Bài 42 trang 58 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 42 trang 58 sách bài tập toán 9. Lập phương trình có hai nghiệm là hai số được cho trong mỗi trường hợp sau: a) 3 và 5

 • pic

  Bài 43 trang 58 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 43 trang 58 sách bài tập toán 9. Cho phương trình x^2 + px - 5 = 0 có nghiệm là x1, x2.

 • pic

  Bài 44 trang 58 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 44 trang 58 sách bài tập toán 9. Cho phương trình x^2 - 6x + m = 0. Tính giá trị của m, biết rằng phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện x1 – x2 = 4.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài