Quảng cáo
 • pic

  Bài 21 trang 106 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 21 trang 106 sách bài tập toán 9. Vẽ một tam giác vuôg có một góc nhon bằng rồi viết các tỉ số lượng giác của góc . Giải:

 • pic

  Bài 22 trang 106 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 22 trang 106 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 23 trang 106 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 23 trang 106 sách bài tập toán 9. Hãy tính cạnh AB.

 • pic

  Bài 24 trang 106 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 24 trang 106 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A.

 • pic

  Bài 25 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 25 trang 107 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị x (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) trong mỗi tam giác vuông với kích thước được chỉ ra trên hình 10, biết rằng:..

 • pic

  Bài 26 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 26 trang 107 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, trong đó AB = 6cm, AC = 8cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc C.

 • pic

  Bài 27 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 27 trang 107 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính sinB, sinC trong mỗi trường hợp sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng:

 • pic

  Bài 28 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 28 trang 107 sách bài tập toán 9. Hãy biến đổi các tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45°

 • pic

  Bài 29 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 29 trang 107 sách bài tập toán 9. Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính:...sin32..cos58...

 • pic

  Bài 30 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 30 trang 107 sách bài tập toán 9. Đường cao MQ của tam giác vuông MNP chia cạnh huyền NP thành hai đoạn NQ = 3, PQ = 6. Hãy so sánh cotgN và cotgP. Tỉ số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài