Quảng cáo
 • pic

  Bài 44 trang 107 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 44 trang 107 sách bài tập toán 9. Vẽ hình vuông ABCD tâm O rồi vẽ tam giác đều có một đỉnh là A và nhận O làm tâm. Nêu cách vẽ.

 • pic

  Bài 45 trang 107 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 45 trang 107 sách bài tập toán 9. Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2 cm rồi vẽ hình tám cạnh đều nội tiếp đường tròn (O; 2 cm). Nêu cách vẽ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 46 trang 107 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 46 trang 107 sách bài tập toán 9. Cho một đa giác đều n cạnh có độ dài mỗi cạnh là a. Hãy tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp và bán kính r của đường tròn nội tiếp đa giác đều đó.

 • pic

  Bài 47 trang 108 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 47 trang 108 sách bài tập toán 9. a) Vẽ một lục giác đều ABCDEG nội tiếp đường tròn bán kính 2cm rồi vẽ hình 12 cạnh đều AIBJCKDLEMGN nội tiếp đường tròn đó. Nêu cách vẽ...

 • pic

  Bài 48 trang 108 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 48 trang 108 sách bài tập toán 9. a) Tính cạnh của một ngũ giác đều nội tiếp đường tròn bán kính 3cm...

 • pic

  Bài 49 trang 108 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 49 trang 108 sách bài tập toán 9. Tính cạnh của hình tám cạnh đều theo bán kính R của đường tròn ngoại tiếp.

 • pic

  Bài 50 trang 108 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 50 trang 108 sách bài tập toán 9. Tính các cạnh của tam giác ABC và đường cao AH của nó theo R.

 • pic

  Bài 51 trang 108 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 51 trang 108 sách bài tập toán 9. Cho ngũ giác đều ABCDE. Gọi I là giao điểm của AD và BE...

 • pic

  Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 109 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 109 sách bài tập toán 9. Mỗi câu sau đây đúng hay sai?...

 • pic

  Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 109 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 109 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M ở ngoài đường tròn đó...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài