Bài 45 trang 107 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 45 trang 107 sách bài tập toán 9. Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2 cm rồi vẽ hình tám cạnh đều nội tiếp đường tròn (O; 2 cm). Nêu cách vẽ.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đường tròn tâm \(O\) bán kính \(R = 2cm\) rồi vẽ hình tám cạnh đều nội tiếp đường tròn \((O; 2 cm).\) Nêu cách vẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức:

+) Tất cả các đỉnh của đa giác đều đều nằm trên một đường tròn. Tất cả các đa giác đều đều có một đường tròn ngoại tiếp.

Lời giải chi tiết

Cách vẽ:

− Vẽ đường tròn \((0; 2 cm)\) 

− Vẽ đường kính \(AC ⊥ BD\)

− Nối \(AB, BC, CD, DA\) ta có hình vuông \(ABCD\) nội tiếp đường tròn \((0; 2 cm)\)

− Kẻ đường kính \(EF ⊥ AD;\) đường kính \(GH ⊥ AB\)

Nối \(AE, ED, DG, GC, CF,\)\( FB,\)\( BH,\)\( HA\) ta có đa giác \(AEDGCFBH\) là đa giác đều \(8\) cạnh nội tiếp trong đường tròn \((0; 2cm).\)

Loigiaihay.com

 • Bài 46 trang 107 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 46 trang 107 sách bài tập toán 9. Cho một đa giác đều n cạnh có độ dài mỗi cạnh là a. Hãy tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp và bán kính r của đường tròn nội tiếp đa giác đều đó.

 • Bài 47 trang 108 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 47 trang 108 sách bài tập toán 9. a) Vẽ một lục giác đều ABCDEG nội tiếp đường tròn bán kính 2cm rồi vẽ hình 12 cạnh đều AIBJCKDLEMGN nội tiếp đường tròn đó. Nêu cách vẽ...

 • Bài 48 trang 108 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 48 trang 108 sách bài tập toán 9. a) Tính cạnh của một ngũ giác đều nội tiếp đường tròn bán kính 3cm...

 • Bài 49 trang 108 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 49 trang 108 sách bài tập toán 9. Tính cạnh của hình tám cạnh đều theo bán kính R của đường tròn ngoại tiếp.

 • Bài 50 trang 108 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 50 trang 108 sách bài tập toán 9. Tính các cạnh của tam giác ABC và đường cao AH của nó theo R.

Quảng cáo
close