Giải bài 26,27,28,29,30 trang 108 SBT Sinh học 8

Giải bài 26,27,28,29,3 trang 108 Sách bài tập Sinh học 8: Cơ quan phân tích bao gồm ... (1) ... là các tế bào thụ cảm, ... (2) ... và vùng ở vỏ não tương ứng. Cơ quan ... (3) ... gồm màng lưới trong cầu mất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Cơ quan phân tích bao gồm ...(1)... là các tế bào thụ cảm, ...(2)... và vùng ở vỏ não tương ứng. Cơ quan ...(3)... gồm màng lưới trong cầu mất.

A. Phân tích thị giác

B. Phân tích thính giác

C. Dây thần kinh

D. Ba thành phần

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cơ quan phân tích thị giác

Lời giải:

Cơ quan phân tích bao gồm ba thành phần là các tế bào thụ cảm, dây thần kinh và vùng ở vỏ não tương ứng. Cơ quan phân tích thị giác gồm màng lưới trong cầu mất.

Chọn

1

2

3

D

C

A

Câu 27

27.

A. Cơ quan trả lời

B. Trung ương thần kinh

C. Hạch thần kinh sinh dưỡng.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Hệ thần kinh sinh dưỡng

Lời giải:

Chọn

1

2

3

B

C

A

Câu 28

28. 

A. Nơron li tâm

B. Cơ quan trả lời

C. Nơron hướng tâm

Phương pháp:

Xem lí thuyết Dây thần kinh tủy

Lời giải:

Chọn

1

2

3

C

A

B

Câu 29

29.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Hệ thần kinh vận động

2. Hệ thần kinh sinh dưỡng

A. điều hoà hoạt động của các cơ quan dinh dưỡng và sinh sản

B. điều khiển hoạt động của các cơ vân

1...

2... 

Phương pháp:

Xem lí thuyết Giới thiệu chung hệ thần kinh.

Lời giải:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Hệ thần kinh vận động

2. Hệ thần kinh sinh dưỡng

A. điều hoà hoạt động của các cơ quan dinh dưỡng và sinh sản

B. điều khiển hoạt động của các cơ vân

1...B

2...A 

Câu 30

30.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Trụ não

2. Não trung gian

3. Tiểu não

A. gồm vỏ chất xám nằm ngoài, chất trắng là các đường dẫn truyền.

B. gồm hành não, cầu não và não giữa. Chất trắng bao ngoài, chất xám là các nhân xám.

C. gồm đồi thị và dưộri đồi thị. Các nhân xám ở vùng dưới đồi là chất xám.

1...

2...

3...

Phương pháp: 

Xem lí thuyết Trụ não , tiểu não, não trung gian.

Lời giải:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Trụ não

2. Não trung gian

3. Tiểu não

A. gồm vỏ chất xám nằm ngoài, chất trắng là các đường dẫn truyền.

B. gồm hành não, cầu não và não giữa. Chất trắng bao ngoài, chất xám là các nhân xám.

C. gồm đồi thị và dưộri đồi thị. Các nhân xám ở vùng dưới đồi là chất xám.

1...B

2...C

3...A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 104
Gửi bài