Bài 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.18 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Nung nóng 7,26 g hỗn hợp gồm NaHCO3 vào Na2CO3, người ta thu được 0,84 lít khí CO2 (đktc).

Quảng cáo

Đề bài

Nung nóng 7,26 g hỗn hợp gồm NaHCO3 vào Na2CO3, người ta thu được 0,84 lít khí CO2 (đktc).

Hãy xác định khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nung hỗn hợp, chỉ có NaHCO3 bị phân hủy:

\(2NaHC{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}N{a_2}C{O_3} + C{O_2} + {H_2}O\)

Theo phương trình, tính được khối lượng của NaHCOvà Na2CO3 trước khi nung

Sau khi nung, hỗn hợp thu được bao gồm Na2CO3 ban đầu và Na2CO3 sản phẩm của phản ứng nhiệt phân.

Lời giải chi tiết

Nung hỗn hợp, chỉ có NaHCO3 bị phân hủy:

\(2NaHC{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}N{a_2}C{O_3} + C{O_2} + {H_2}O\)

Theo phương trình, \[{n_{NaHC{O_3}}} = 2{n_{C{O_2}}} = 2.\dfrac{{0,84}}{{22,4}} = 0,075\,\,mol\]

Trước khi nung: \({m_{NaHC{O_3}}} = 84.0,075 = 6,3\,\,gam\)

\( \to {m_{N{a_2}C{O_3}}} = 7,26 - 6,3 = 0,96\,\,gam\)

Sau khi nung: \({m_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,96 + 106.0,0375 = 4,935\,\,gam\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close