Quảng cáo
 • pic

  Bài 25.1; 25.2; 25.3; 25.4; 25.5 trang 54 SBT Hóa học 12

  Giải bài 25.1; 25.2; 25.3; 25.4; 25.5 trang 54 sách bài tập Hóa học 12 - Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của

 • pic

  Bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 SBT Hóa học 12

  Giải bài 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 trang 55 sách bài tập Hóa học 12 Cho hỗn hợp Na và Mg lấy dư vào 100 g dung dịch H2SO4 20% thì thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 6.13 trang 56 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

  Các đại lượng nào sau đây của kim loại kiềm có liên quan với nhau : điện tích hạt nhân, năng lượng ion hoá, bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng ? Giải thích ngắn gọn.

 • pic

  Bài 25.11 trang 56 SBT Hóa học 12

  Giải bài 25.11 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Cho dung dịch NaOH 20% (D = 1,22 g/cm3). Hãy chọn nồng độ ở cột II để ghép với ion ở cột I cho phù hợp với dung dịch trên.

 • pic

  Bài 25.12 trang 56 SBT Hoá học 12

  Giải bài 25.12 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Nhóm kim loại nào sau đây đều là kim loại nhẹ ?

 • pic

  Bài 25.13 trang 56 SBT Hóa học 12

  Giải bài 25.13 trang 56 sách bài tập hóa học 12 - Các ion và nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron 1s22s22p6?

 • pic

  Bài 25.14 trang 56 SBT Hóa học 12

  Giải bài 25.14 trang 56 sách bài tập hóa học 12 Người ta thực hiện các phản ứng sau :

 • pic

  Bài 25.15 trang 56 SBT Hóa học 12

  Giải bài 25.15 trang 56 sách bài tập hóa học 12 Công dụng nào sau đây không phải của NaCl?

 • pic

  Bài 25.16 trang 57 SBT Hóa học 12

  Giải bài 25.16 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau :

 • pic

  Bài 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12

  Giải bài 25.17 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài