Bài 25.16 trang 57 SBT Hóa học 12

Giải bài 25.16 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau :

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành chuỗi chuyển hoá sau :

\(X\buildrel {\left( 1 \right)} \over
\longrightarrow C{l_2}\buildrel {\left( 2 \right)} \over
\longrightarrow X\buildrel {\left( 3 \right)} \over
\longrightarrow Y\buildrel {\left( 4 \right)} \over
\longrightarrow Z\buildrel {\left( 5 \right)} \over
\longrightarrow X\buildrel {\left( 6 \right)} \over
\longrightarrow NaN{O_3}\)

Biết X, Y, Z đều là hợp chất của natri.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất của các hợp chất của kim loại kiềm tại đây 

Lời giải chi tiết

Theo sơ đồ ta có:

X: NaCl                      

Y: NaOH                   

Z: Na2CO3

\((1)2NaCl\buildrel {đpnc} \over
\longrightarrow 2Na + C{l_2}↑\)

(2) 2Na + Cl2 → 2NaCl

\((3)2NaCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{có\,màng\,ngăn\,xốp}^{đp{\rm{dd}}}} 2NaOH + C{l_2}↑ + {H_2}↑\)

(4) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

(5) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

(6) NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close