Quảng cáo
 • pic

  Bài 42.1; 42.2 trang 97 SBT Hóa học 12

  Giải bài 42.1; 42.2 trang 97 Sách bài tập hóa học 12 - Để phân biệt các dung dịch : ZnCl2, MgCl2, CaCl2 và AlCl3 đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùng

 • pic

  Bài 42.3; 42.4; 42.5; 42.6; 42.7; 42.8 trang 98 SBT Hóa học 12

  Giải bài 42.3; 42.4; 42.5; 42.6; 42.7; 42.8 trang 98 Sách bài tập hóa học 12 - Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch : BaCl2, Na2S04, MgS04, ZnCl2, KNO3 và KHCO3 ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 42.9 trang 98 SBT Hóa học 12

  Giải bài 42.9 trang 98 Sách bài tập hóa học 12 - Cho các chất bột sau : Al, Mg, Fe, Cu. Trình bày cách phân biệt các chất bột trên mà chỉ dùng không quá hai dung dịch thuốc thử.

 • pic

  Bài 42.10 trang 98 SBT Hóa học 12

  Giải bài 42.10 trang 98 Sách bài tập hóa học 12 - Có các gói bột sau : Al, Fe, Ag, A1203. Trình bày cách phân biệt các chất trong mỗi gói bằng phương pháp hoá học.

 • pic

  Bài 42.11 trang 98 SBT Hóa học 12

  Giải bài 42.11 trang 98 Sách bài tập hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch thu được bằng cách hoà tan các muối FeCl2, Zn(N03)2 và AlCl3 vào nước.

Gửi bài Gửi bài