Quảng cáo
 • pic

  Bài 7.1;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8 trang 16 SBT Hóa học 12

  Bài 7.1;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8 trang 16 sách bài tập Hóa học 12 - Fructozơ thuộc loại

 • pic

  Bài 7.9 trang 17 SBT Hóa học 12

  Bài 7.9 trang 17 sách bài tập Hóa học 12 - Hợp chất X có công thức phân tử C6H14O6. Chất X có thể được điều chế từ glucozơ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 7.10 trang 17 SBT Hóa học 12

  Bài 7.10 trang 17 sách bài tập Hóa học 12 - Cho xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic, người ta thu được axit axetic và 82,2 g hỗn hợp rắn gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hoà 1/10 lượng axit tạo ra cần dùng 80 ml dung dịch NaOH 1 M.

Gửi bài Gửi bài