Bài 2.2 trang 30 SBT đại số 10

Giải bài 2.2 trang 30 sách bài tập đại số 10. Tìm tập xác định của các hàm số...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tập xác định của các hàm số

 \(y =  - {x^5} + 7x - 2\)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

\(y\) là một đa thức nên tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \mathbb{R}\)

\(y = \dfrac{{3x + 2}}{{x - 4}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

\(y\) là một phân thức nên mẫu thức \(x - 4 \ne 0\) hay \(x \ne 4\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 4 \right\}\)

 \(y = \sqrt {4x + 1}  - \sqrt { - 2x + 1} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

Hàm số xác định với các giá trị của \(x\)  thỏa mãn

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + 1 \ge 0}\\{ - 2x + 1 \ge 0}\end{array}} \right.\) hay \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge \dfrac{{ - 1}}{4}}\\{x \le \dfrac{1}{2}}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \dfrac{{ - 1}}{4} \le x \le \dfrac{1}{2}\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \left[ { - \dfrac{1}{4};\dfrac{1}{2}} \right]\)

 \(y = \dfrac{{2x + 1}}{{(2x + 1)(x - 3)}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm điều kiện xác định của hàm số đã học từ những lớp trước.

Lời giải chi tiết:

\(y\) là một phân thức nên mẫu thức \(\left( {2x + 1} \right)\left( {x - 3} \right) \ne 0\) hay \(x \ne \dfrac{{ - 1}}{2}\) và \(x \ne 3\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{{ - 1}}{2};3} \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close