Bài 20.10, 20.11 trang 55 SBT Vật Lí 12

Giải bài 20.10, 20.11 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

20.10

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\dfrac{1}{\pi }(mH)\) và tụ điện có điện dung \(\dfrac{4}{\pi }(nF).\) Tần số dao động riêng của mạch là

A. \(5\pi {.10^5}(Hz)\)             B. \(2,5\pi {.10^5}(Hz)\)

C. \(5\pi {.10^6}(Hz)\)             D. \(2,5\pi {.10^6}(Hz)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tần số \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có tần số \(f = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }} = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {\dfrac{{{{10}^{ - 3}}}}{\pi }.\dfrac{{{{4.10}^{ - 9}}}}{\pi }} }} \\= 250000Hz\)

(Không có phương án nào)

20.11

Biểu thức của năng lượng điện trường trong tụ điện là \(W = \dfrac{{{Q^2}}}{{2C}}.\) Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên như thế nào theo thời gian?

A. Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì \(2T.\)

B. Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì \(T.\)

C. Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì \(\dfrac{T}{2}.\)

D. Không biến thiên điều hòa theo thời gian.

(\(T\) là chu kì biến thiên của điện tích của tụ điện).

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về năng lượng trong mạch dao động

Lời giải chi tiết:

Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì \(T' = \dfrac{T}{2}\)

Chọn C

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 20. Mạch dao động
 • Bài 20.12 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.12 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Tính chu kì dao động riêng của một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H.

 • Bài 20.13 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.13 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Muốn mạch dao động có tần số dao động riêng là 1 MHz, cần phải mắc một tụ điện có điộn dung bao nhiêu fara với một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1 H.

 • Bài 20.14 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.14 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Những mạch dao động trong các sơ đồ vô tuyến có điện dung vào cỡ 1 nF và có tần số dao động riêng vào cỡ từ kHz đến MHz. Hỏi độ tự cảm của các mạch đó phải vào cỡ nào?

 • Bài 20.15 trang 56 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.15 trang 56 sách bài tập vật lí 12. Tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF đến 240 pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi nào?

 • Bài 20.8, 20.9 trang 55 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 20.8, 20.9 trang 55 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung

Quảng cáo
list
close
Gửi bài