Bài 1.92 trang 49 SBT hình học 10

Giải bài 1.92 trang 49 sách bài tập hình học 10. Cho a = (2; - 4), b = (- 5;3). Tọa độ của véc tơ u = 2a - b là:...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(\overrightarrow a  = \left( {2; - 4} \right)\), \(\overrightarrow b  = \left( { - 5;3} \right)\). Tọa độ của véc tơ \(\overrightarrow u  = 2\overrightarrow a  - \overrightarrow b \) là:

A. \(\overrightarrow u  = \left( {7; - 7} \right)\)             B. \(\overrightarrow u  = \left( {9; - 11} \right)\)

C. \(\overrightarrow u  = \left( {9;5} \right)\)                D. \(\overrightarrow u  = \left( { - 1;5} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(\overrightarrow a  \pm \overrightarrow b  = \left( {x \pm x';y \pm y'} \right)\) và \(k\overrightarrow a  = \left( {kx;ky} \right)\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow u  = 2\overrightarrow a  - \overrightarrow b \)\( = \left( {2.2 + 5;2.\left( { - 4} \right) - 3} \right) = \left( {9; - 11} \right)\).

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài