Bài 1.94 trang 49 SBT hình học 10

Giải bài 1.94 trang 49 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD có...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\) có \(A\left( { - 2;3} \right)\), \(B\left( {0;4} \right)\), \(C\left( {5; - 4} \right)\). Tọa độ đỉnh \(D\) là:

A. \(\left( {\sqrt 7 ;2} \right)\)                   B. \(\left( {3; - 5} \right)\)

C. \(\left( {3;7} \right)\)                        D. \(\left( {3;\sqrt 2 } \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất hình bình hành \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \).

Lời giải chi tiết

\(ABCD\) là hình bình hành \( \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_B} - {x_A} = {x_C} - {x_D}\\{y_B} - {y_A} = {y_C} - {y_D}\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}0 + 2 = 5 - {x_D}\\4 - 3 =  - 4 - {y_D}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_D} = 3\\{y_D} =  - 5\end{array} \right.\)

Vậy \(D\left( {3; - 5} \right)\).

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài