Bài 1.96 trang 49 SBT hình học 10

Giải bài 1.96 trang 49 sách bài tập hình học 10. Cho bốn điểm A( 0;1),B(- 1; - 2), C(1;5),D(- 1; - 1). Khẳng định nào đúng?...

Quảng cáo

Đề bài

Cho bốn điểm \(A\left( {0;1} \right),B\left( { - 1; - 2} \right),\) \(C\left( {1;5} \right),D\left( { - 1; - 1} \right)\). Khẳng định nào đúng?

A. Ba điểm \(A,B,C\) thẳng hàng.

B. Hai đường thẳng \(AB\) và \(CD\) song song.

C. Ba điểm \(A,B,D\) thẳng hàng.

D. Hai đường thẳng \(AD\) và \(BC\) song song.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra các cặp véc tơ ở mỗi đáp án có cùng phương hay không rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( { - 1; - 3} \right),\overrightarrow {AC}  = \left( {1;4} \right),\) \(\overrightarrow {AD}  = \left( { - 1; - 2} \right),\overrightarrow {CD}  = \left( { - 2; - 6} \right)\), \(\overrightarrow {BC}  = \left( {2;7} \right)\).

Dễ thấy \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) không cùng phương nên \(A,B,C\) không thẳng hàng.

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {CD} \) cùng phương và \(C\) không nằm trên \(AB\) nên \(AB\) và \(CD\) song song.

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AD} \) không cùng phương nên \(A,B,D\) không thẳng hàng.

\(\overrightarrow {AD} \) và \(\overrightarrow {BC} \) không cùng phương nên hai đường thẳng \(AD\) và \(BC\) không song song.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải