Bài 1.80 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.80 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác đều ABC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác đều \(ABC\). Hãy chọn đẳng thức đúng.

A. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} \)

B. \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\)

C. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {CA} \)

D. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow 0 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất tam giác đều, định nghĩa véc tơ bằng nhau, độ dài véc tơ để nhận xét.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: sai vì hai véc tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \) không cùng phương nên không bằng nhau.

Đáp án B: đúng vì \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) bằng cạnh của tam giác.

Đáp án C: Sai vì \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \).

Đáp án D: \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {BC}  \ne \overrightarrow 0 \) vì \(\overrightarrow {AB}  \ne \overrightarrow {BC} \).

Chọn B.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.81 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.81 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:...

 • Bài 1.82 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.82 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC và I là trung điểm của BC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

 • Bài 1.83 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.83 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC,E là điểm trên cạnh BC sao cho BE = 1/4BC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

 • Bài 1.84 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.84 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC, I là trung điểm của BC, M là một điểm tùy ý. Điểm G là trọng tâm tam giác ABC nếu:..

 • Bài 1.85 trang 48 SBT hình học 10

  Giải bài 1.85 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm A,B. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB nếu:...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài