Bài 1.79 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.79 trang 47 sách bài tập hình học 10. Véc tơ tổng MN+ PQ+RN+NP+QR bằng:...

Quảng cáo

Đề bài

Véc tơ tổng \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RN}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {QR} \) bằng:

A. \(\overrightarrow {MR} \)            B. \(\overrightarrow {MN} \)

C. \(\overrightarrow {PR} \)             D. \(\overrightarrow {MP} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc cộng \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RN}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {QR} \)\( = \left( {\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {NP} } \right) + \left( {\overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {QR} } \right) + \overrightarrow {RN} \) \( = \overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {PR}  + \overrightarrow {RN} \) \( = \overrightarrow {MR}  + \overrightarrow {RN}  = \overrightarrow {MN} \)

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải