Bài 1.51 trang 20 SBT đại số 10

Giải bài 1.51 trang 20 sách bài tập đại số 10. Cho...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(a,b,c \in \mathbb{R},a < b < c.\) Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. \(\left( {a;b} \right) \cup \left( {b;c} \right) = \left( {a;c} \right)\)

B. \(\left( {a;b} \right) \cap \left( {b;c} \right) = \emptyset \)

C. \(\left( {a;c} \right)\backslash \left( {a;b} \right) = \left( {b;c} \right)\)

D. \(\left( {a;b} \right) \cap \left( {b;c} \right) = \left\{ b \right\}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết

Đáp án A sai vì \(\left( {a;b} \right) \cup \left( {b;c} \right) = \left( {a;c} \right)\backslash \left\{ b \right\}\)

Đáp án C sai vì \(\left( {a;c} \right)\backslash \left( {a;b} \right) = \left[ {b;c} \right)\)

Đáp án D sai vì \(\left( {a;b} \right) \cap \left( {b;c} \right) = \emptyset \)

Đáp án đúng B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài