Giải bài 15 trang 119 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 119 sách bài tập Sinh học 10: Tế bào sinh dưỡng ở cây cà chua có 24 NST. Hãy xác định số NST kép, số cặp NST tương đồng, số NST đơn trong mỗi kì của giảm phân.

Đề bài

Tế bào sinh dưỡng ở cây cà chua có 24 NST. Hãy xác định số NST kép, số cặp NST tương đồng, số NST đơn trong mỗi kì của giảm phân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào trạng thái NST trong từng kì của giảm phân

Lời giải chi tiết

Giảm phân 1.

+ Kì trung gian, kì đầu, kì giữa 1, kì sau 1: 24 NST kép, 12 cặp NST tương đồng, 0 NST đơn,.

+ Kì cuối 1: 12 NST kép, 6 cặp NST tương đồng, 0 NST đơn.

Giảm phân II.

+ Kì đầu II, giữa II, 12 NST kép, 6 cặp NST tương đồng 0 NST đơn.

+ Kì sau II: 0 NST kép, 0 cặp NST tương đồng, 24 NST đơn.

+ Kì cuối II: 0 NST kép, 0 cặp NST tương đồng, 12 NST đơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 117
Gửi bài