Giải bài 12 trang 118 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: ở người 2n = 46, một tế bào sinh tinh (tinh bào bậc 1) giảm phân. Hãy xác định số NST kép, số cặp NST tương đồng (không tính đến cặp NST giới tính, số NST đơn và số tâm động trong tế bào ở tùng kì.

Đề bài

Ở người 2n = 46, một tế bào sinh tinh (tinh bào bậc 1) giảm phân. Hãy xác định số NST kép, số cặp NST tương đồng (không tính đến cặp NST giới tính, số NST đơn và số tâm động trong tế bào ở từng kì.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào diễn biến từng kì trong giảm phân

Lời giải chi tiết

- Kì trung gian, kì đầu 1; kì giữa 1; kì sau 1: 46 chiếc kép; 22 cặp tương đồng; 0 NST đơn; 46 tâm động

- Kì cuối 1; kì giữa 1: 23 chiếc kép; 0 cặp tương đồng; 0 NST đơn; 23 tâm động

- Kì sau II: 0 chiếc kép; 0 cặp tương đồng; 46 NST đơn; 46 tâm động 

- Kì cuối II: 0 NST kép; 0 cặp tương đồng; 23chiếc NST đơn; 23 tâm động

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 117
Gửi bài