Bài 1.42 trang 40 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.42 trang 40 sách bài tập đại số và giải tích 11. Vẽ đồ thị của các hàm số...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vẽ đồ thị của các hàm số

LG a

\(y=\sin 2x+1\)

Phương pháp giải:

Vẽ đồ thị hàm số \(y=\sin 2x\)

- Hàm số \(y=\sin 2x\) là hàm lẻ tuần hoàn chu kỳ \(\pi\)

- Tìm các điểm đồ thị hàm số \(y=\sin 2x\) đi qua

Vẽ đồ thị hàm số \(y=\sin 2x+1\) bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số \(y=\sin 2x\) song song với trục tung lên phía trên một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số \(y=\sin 2x\)

Với \(x=0\), \(y=0\); \(x=\dfrac{\pi}{4}\), \(y=1\);

\(x=-\dfrac{\pi}{4}\), \(y=-1\); \(x=\dfrac{\pi}{2}\), \(y=0\);

\(x=-\dfrac{\pi}{2}\), \(y=0\)

Khi đó đồ thị hàm số \(y=\sin 2x\) đi qua các điểm là \({\left({0;0}\right)}\); \({\left({\dfrac{\pi}{4}; 1}\right)}\); \({\left({-\dfrac{\pi}{4}; -1}\right)}\); \({\left({\dfrac{\pi}{2}; 0}\right)}\);\({\left({-\dfrac{\pi}{2}; 0}\right)}\)

Đồ thị hàm số \(y=\sin 2x+1\) thu được bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số \(y=\sin 2x\) song song với trục tung lên phía trên một đơn vị.

LG b

\(y=\cos {\left({x-\dfrac{\pi}{6}}\right)}\)

Phương pháp giải:

Vẽ đồ thị hàm số \(y=\cos x\)

- Hàm số \(y=\cos x\) là hàm chẵn tuần hoàn chu kỳ \(2\pi\)

- Tìm các điểm đồ thị hàm số \(y=\cos x\) đi qua

Vẽ đồ thị hàm số \(y=\cos {\left({x-\dfrac{\pi}{6}}\right)}\) bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số \(y=\cos x\) song song với trục hoành sang bên phải một đoạn \(\dfrac{\pi}{6}\).

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số \(y=\cos x\)

Với \(x=0\), \(y=1\); \(x=\dfrac{\pi}{2}\), \(y=0\);

\(x=-\dfrac{\pi}{2}\), \(y=0\)

Khi đó đồ thị hàm số \(y=\sin 2x\) đi qua các điểm là \({\left({0;0}\right)}\); \({\left({\dfrac{\pi}{2}; 0}\right)}\);\({\left({-\dfrac{\pi}{2}; 0}\right)}\)

Vẽ đồ thị hàm số \(y=\cos {\left({x-\dfrac{\pi}{6}}\right)}\) bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số \(y=\cos x\) song song với trục hoành sang phải một đoạn bằng \(\dfrac{\pi}{6}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài