Bài 1.39 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.39 trang 42 sách bài tập hình học 10. Xét xem các cặp vec tơ sau có cùng phương không? Trong trường hợp cùng phương thì xét xem chúng cùng hướng hay ngược hướng...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét xem các cặp vec tơ sau có cùng phương không? Trong trường hợp cùng phương thì xét xem chúng cùng hướng hay ngược hướng.

LG a

\(\overrightarrow a  = (2;3),\overrightarrow b  = ( - 10; - 15)\)

Phương pháp giải:

Sử sụng lý thuyết : Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k > 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k < 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) ngược hướng.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) ngược hướng vì \(\overrightarrow b  =  - 5\overrightarrow a \).

LG b

 \(\overrightarrow u  = (0;7),\overrightarrow v  = (0;8)\).

Phương pháp giải:

Sử sụng lý thuyết : Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k > 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k < 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) ngược hướng.

Giải chi tiết:

 \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \) cùng hướng vì \(\overrightarrow u  = \dfrac{7}{8}\overrightarrow v \).

LG c

\(\overrightarrow m  = ( - 2;1),\overrightarrow n  = ( - 6;3)\).

Phương pháp giải:

Sử sụng lý thuyết : Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k > 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k < 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) ngược hướng.

Giải chi tiết:

 \(\overrightarrow m ,\overrightarrow n \) cùng hướng vì \(\overrightarrow n  = 3\overrightarrow m \).

LG d

\(\overrightarrow c  = (3;4),\overrightarrow d  = (6;9)\)

Phương pháp giải:

Sử sụng lý thuyết : Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k > 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k < 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) ngược hướng.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow c ,\overrightarrow d \) không cùng phương vì không tồn tại số \(k\) nào để \(\overrightarrow c  = k\overrightarrow d \).

LG e

 \(\overrightarrow e  = (0;5),\overrightarrow f  = (3;0)\),

Phương pháp giải:

Sử sụng lý thuyết : Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k > 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow b \) mà \(k < 0\) thì hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) ngược hướng.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow e ,\overrightarrow f \) không cùng phương vì không tồn tại số \(k\) nào để \(\overrightarrow e  = k\overrightarrow f \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Hệ trục tọa độ
Gửi bài