Bài 1.37 trang 41 SBT hình học 10

Giải bài 1.37 trang 41 sách bài tập hình học 10. Viết vec tơ...

Quảng cáo

Đề bài

Viết vec tơ \(\overrightarrow u \) dưới dạng \(\overrightarrow u  = x\overrightarrow i  + y\overrightarrow j \) khi biết tọa độ của \(\overrightarrow u \) là: \((2; - 3),( - 1;4),(2;0),\)\((0; - 1),(0;0)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa tọa độ véc tơ:

Nếu \(\overrightarrow a  = x\overrightarrow i  + y\overrightarrow j \)  thì cặp số \(\left( {x;y} \right)\) được gọi là tọa độ của véc tơ \(\overrightarrow a \)

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow u  = (2; - 3) \Rightarrow \overrightarrow u  = 2\overrightarrow i  - 3\overrightarrow j \)

\(\overrightarrow u  = ( - 1;4) \Rightarrow \overrightarrow u  =  - \overrightarrow i  + 4\overrightarrow j \)

\(\overrightarrow u  = (2;0) \Rightarrow \overrightarrow u  = 2\overrightarrow i \)

\(\overrightarrow u  = (0; - 1) \Rightarrow \overrightarrow u  =  - \overrightarrow j \)

\(\overrightarrow u  = (0;0) \Rightarrow \overrightarrow u  = 0\overrightarrow i  + 0\overrightarrow j  = \overrightarrow 0 \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Hệ trục tọa độ
Gửi bài