Bài 1.2 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.2 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho hình vuông ABCD có tâm O...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình vuông \(ABCD\) có tâm \(O\). Liệt kê tất cả các vec tơ bằng nhau (khác \(\overrightarrow 0 \)) nhận đỉnh và tâm của hình vuông làm điểm đầu và điểm cuối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai véc tơ bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và độ lớn.

Lời giải chi tiết

Ta thấy:

\(\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {DA} \),

\(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} ,\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CD} \),

\(\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {DO} ,\overrightarrow {BO}  = \overrightarrow {OD} \),

\(\overrightarrow {AO}  = \overrightarrow {OC} ,\overrightarrow {CO}  = \overrightarrow {OA} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close