Bài 1.15 trang 23 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.15 trang 23 sách bài tập đại số và giải tích 11. Giải các phương trình...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình:

LG a

\(\cos(x+3) =\dfrac{1}{3}\)

Phương pháp giải:

Phương trình \(\cos x=a\)

Nếu \(|a|>1\) phương trình vô nghiệm

Nếu \(|a|\le 1\) khi đó phương trình có nghiệm là

\(x=\pm\arccos a+k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

Lời giải chi tiết:

\(\cos(x+3) =\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow x+3 = \pm\arccos\dfrac{1}{3}+k2\pi \)

\(\Leftrightarrow x =-3 \pm\arccos\dfrac{1}{3}+k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

Vậy phương trình có nghiệm là

\(x =-3 \pm\arccos\dfrac{1}{3}+k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

LG b

\(\cos(3x-45^o)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\)

Phương pháp giải:

Phương trình \(\cos x=a\)

Nếu \(|a|>1\) phương trình vô nghiệm

Nếu \(|a|\le 1\) có \(\beta^o\) thỏa mãn \(\cos\beta^o=a\)
trong đó \(\beta^o=\arccos a\)

Khi đó phương trình có nghiệm là \(x=\pm\beta^o+k{360}^o ,k \in \mathbb{Z}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\cos {30}^o\)

Khi đó: \(\cos(3x-45^o)=\cos {30}^o\)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
3x - {45^0} = {30^0} + k{360^0}\\
3x - {45^0} = - {30^0} + k{360^0}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
3x = {75^0} + k{360^0}\\
3x = {15^0} + k{360^0}
\end{array} \right.
\end{array}\)

\(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x= {25}^o+k{120}^o ,k \in \mathbb{Z}\\x= {5}^o+k{120}^o ,k \in\mathbb{Z}\end{array} \right. \)

Vậy nghiệm của phương trình là:

\(x= {25}^o+k{120}^o ,k \in \mathbb{Z}\)

và \( x= {5}^o+k{120}^o ,k \in\mathbb{Z} \)

LG c

\(\cos(2x+\dfrac{\pi}{3})=-\dfrac{1}{2}\)

Phương pháp giải:

Phương trình \(\cos x=a\)

Nếu \(|a|>1\) phương trình vô nghiệm

Nếu \(|a|\le 1\) khi đó phương trình có nghiệm là

\(x=\pm\arccos a+k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(-\dfrac{1}{2}=\cos \dfrac{2\pi}{3}\)

Khi đó:

\(\begin{array}{l}
\cos \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right) = \cos \frac{{2\pi }}{3}\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
2x + \frac{\pi }{3} = \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \\
2x + \frac{\pi }{3} = - \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi 
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
2x = \frac{\pi }{3} + k2\pi \\
2x = - \pi + k2\pi 
\end{array} \right.
\end{array}\)

\(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{\pi }{6} + k\pi \\
x = - \frac{\pi }{2} + k\pi
\end{array} \right.\)

Vậy phương trình có các nghiệm là:

\(x = \dfrac{\pi}{6}+k\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

và \(x=-\dfrac{\pi}{2}+k\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

LG d

\((2+\cos x)(3\cos2x-1)=0\).

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(f(x)g(x)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[ \begin{array}{l} f(x) = 0\\g(x) = 0\end{array} \right.\)

Phương trình \(\cos x=a\)

Nếu \(|a|>1\) phương trình vô nghiệm

Nếu \(|a|\le 1\) khi đó phương trình có nghiệm là

\(x=\pm\arccos a+k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \((2+\cos x)(3\cos2x-1)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[ \begin{array}{l} 2+\cos x = 0\,\,\,(1)\\3\cos2x-1 = 0\,\,\,(2)\end{array} \right.\)

\((1)\Leftrightarrow \cos x = -2\) (vô nghiệm)

\((2)\Leftrightarrow \cos 2x = \dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow 2x = \pm\arccos\dfrac{1}{3}+k2\pi ,k\in\mathbb{Z}\)

\(\Leftrightarrow x = \pm\dfrac{1}{2}\arccos\dfrac{1}{3}+k\pi ,k\in\mathbb{Z}\)

Vậy nghiệm của phương trình là:

\(x = \pm\dfrac{1}{2}\arccos\dfrac{1}{3}+k\pi ,k\in\mathbb{Z}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close