Bài 1.1 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.1 trang 10 sách bài tập hình học 10. Hãy tính số các vec tơ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy tính số các vec tơ (khác \(\overrightarrow 0 \)) mà các điểm đầu và điểm cuối được lấy từ các điểm phân biệt đã cho trong các trường hợp sau:

LG a

Hai điểm 

Phương pháp giải:

Liệt kê các véc tơ có thể có được từ các điểm đã cho và kết luận.

Giải chi tiết:

Với hai điểm \(A,B\) có hai vec tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} \);

LG b

Ba điểm;

Phương pháp giải:

Liệt kê các véc tơ có thể có được từ các điểm đã cho và kết luận.

Giải chi tiết:

Với ba điểm \(A,B,C\) có \(6\) vec tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CB} \);

LG c

Bốn điểm.

Phương pháp giải:

Liệt kê các véc tơ có thể có được từ các điểm đã cho và kết luận.

Giải chi tiết:

Với bốn điểm \(A,B,C,D\) có \(12\) véc tơ là: \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {BD} ,\) \(\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {CB} ,\overrightarrow {CD} ,\overrightarrow {DA} ,\overrightarrow {DB} ,\overrightarrow {DC} \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close