Bài 1 trang 101 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 101 sách bài tập toán 7. Cho hình 107, trong đó góc B=40 độ, góc D=130 độ, AB//DE. Tính góc BCD.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình 107 trong đó \(\widehat B = 40^\circ ,\,\widehat D = 130^\circ ,AB//DE.\) Tính \(\widehat {BCD}\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ thêm \(Cx//AB\)

Sử dụng:

+) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo thành các gặp góc so le trong bẳng nhau và cặp góc trong cùng phía bù nhau.

+) Hai góc bù nhau có tổng bằng \(180^\circ .\) 

Lời giải chi tiết

Kẻ thêm \(Cx//AB\) mà \(AB//DE \Rightarrow Cx//DE\)

+) Vì \(AB//Cx\) nên \(\widehat {BCx} = \widehat {ABC} = 40^\circ \) (cặp góc so le trong bằng nhau)

+) Vì \(Cx//CD\) nên \(\widehat {DCx} + \widehat {CDE} = 180^\circ \) (hai góc trong cũng phía bù nhau)

\( \Leftrightarrow \widehat {DCx} = 180^\circ  - \widehat {CDE} \)\(= 180^\circ  - 130^\circ  = 50^\circ \)

Từ đó ta có: \(\widehat {BCD} = \widehat {BCx} + \widehat {DCx} \)\(= 40^\circ  + 50^\circ  = 90^\circ \)

Vậy \(\widehat {BCD} = 90^\circ .\)

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 101 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 2 trang 101 sách bài tập toán 7. Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Gọi D, E theo thứ tự là trung điểm của OA, OB. Đường vuông góc với OA tại D và đường vuông góc với OB tại E cắt nhau ở C....

 • Bài 3 trang 102 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 3 trang 102 sách bài tập toán 7. Tìm giá trị của x trên hình 108 biết rằng AB // DE.

 • Bài 4 trang 102 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 102 sách bài tập toán 7. So sánh các cạnh của tam giác CDE trên hình 109 biết rằng BE // CD.

 • Bài 5 trang 102 SBT toán 7 tập 2

  Bài 5 trang 102 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông góc tại A, phân giác BD. a) So sánh các độ dài AB và AD; b) So sánh các độ dài BC và BD.

 • Bài 6 trang 102 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 102 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD. Kẻ DE ⊥ BC (E ∈ BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng: a) BD là đường thẳng trung trực của AE;...

Quảng cáo
close