Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Unit 3 Tiếng Anh 8 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

I _____ my keys. Can you help me look for them?

 • A

  have lost 

 • B

  lost

 • C

  was losing

 • D

  had lost 

Câu 2 :

We explored a ___________ on our hike and it was amazing!

 • A

  opponent

 • B

  adventure

 • C

  cave

 • D

  desert

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

I _____ my keys. Can you help me look for them?

 • A

  have lost 

 • B

  lost

 • C

  was losing

 • D

  had lost 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động vừa mới xảy ra và có liên quan đến thời điểm hiện tại, nên câu này cần được chia ở thì hiện tại hoàn thành.

I have lost my keys. Can you help me look for them?

(Tớ vừa mới làm mất chìa khoá. Cậu có thể giúp tớ tìm được không?)

Câu 2 :

We explored a ___________ on our hike and it was amazing!

 • A

  opponent

 • B

  adventure

 • C

  cave

 • D

  desert

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

opponent (n): đối thủ

adventure (n): chuyến phiêu lưu

cave (n): hang động

desert (n): sa mạc

We explored a cave on our hike and it was amazing!

(Chúng tôi đã khám phá ra một hang động trong lúc đi bộ và nó thật đáng kinh ngạc!)

close