Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 2 Tiếng Anh 8 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?

 • A

   activist

 • B

  music

 • C

   anosmic

 • D

  blind

Câu 2 :

Which word has a different stress pattern from that of the others?

 • A

  anosmic

 • B

  irregular

 • C

  connection

 • D

  flavour

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?

 • A

   activist

 • B

  music

 • C

   anosmic

 • D

  blind

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

activist  /ˈæk.tɪ.vɪst/

music  /ˈmjuː.zɪk/

anosmic /ænˈɒz.mɪk/

blind /blaɪnd/

Giải thích: Đáp án D có phát âm của phần được gạch chân là /aɪ/, các phương án còn lại đều có phát âm của phần này là /ɪ/.

Câu 2 :

Which word has a different stress pattern from that of the others?

 • A

  anosmic

 • B

  irregular

 • C

  connection

 • D

  flavour

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

anosmic /ænˈɒz.mɪk/

irregular /ɪˈreɡ.jə.lər/

connection /kəˈnek.ʃən/

flavour /ˈfleɪ.vər/

Giải thích: Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, trong khi các phương án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

close