Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 3 Tiếng Anh 8 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?

 • A

  adventure     

 • B

  lasagne

 • C

  carry

 • D

  yoga

Câu 2 :

Which word has a different stress pattern from that of the others?

 • A

  surprise

 • B

  amaze

 • C

  inspire

 • D

  desert

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?

 • A

  adventure     

 • B

  lasagne

 • C

  carry

 • D

  yoga

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

adventure /ədˈven.tʃər/

lasagne /ləˈzæn.jə/

carry /ˈkær.i/

yoga /ˈjəʊ.ɡə/

Giải thích: Đáp án C có phát phần gạch chân là /æ/, các phương án còn lại đều có phát âm phần này là /ə/.

Câu 2 :

Which word has a different stress pattern from that of the others?

 • A

  surprise

 • B

  amaze

 • C

  inspire

 • D

  desert

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

surprise  /səˈpraɪz/

amaze /əˈmeɪz/

inspire /ɪnˈspaɪər/

desert /ˈdez.ət/

Giải thích: Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

close