Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 8 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and choose the sentence with the correct intonation.

What was America like?

Hol old was she when she started to work?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and choose the sentence with the correct intonation.

What was America like?

Hol old was she when she started to work?

Đáp án

Hol old was she when she started to work?

Phương pháp giải :

Các dạng câu hỏi WH bao gồm: what, where, who, which, whom, whose, why… và How. Theo quy tắc ngữ điệu trong tiếng Anh, câu hỏi WH được xuống giọng ở cuối câu.

Lời giải chi tiết :

What was America like? (↑)

(Nước Mỹ như thế nào?)

Hol old was she when she started to work? (↓)

(Cô ấy bao nhiêu tuổi khi cô ấy bắt đầu làm việc?)

close