Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 4 Tiếng Anh 8 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?

 • A

  damage         

 • B

  away

 • C

  bank

 • D

  charity

Câu 2 :

Which word has a different stress pattern from that of the others?

 • A

  extra

 • B

  hungry

 • C

  pollute

 • D

  Nordic

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?

 • A

  damage         

 • B

  away

 • C

  bank

 • D

  charity

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

damage /ˈdæm.ɪdʒ/

away /əˈweɪ/

bank /bæŋk/

charity /ˈtʃær.ə.ti/

Giải thích: Đáp án B có phát âm phần gạch chân là /ə/, các phương án còn lại đầu có phát âm phần này là /æ/.

Câu 2 :

Which word has a different stress pattern from that of the others?

 • A

  extra

 • B

  hungry

 • C

  pollute

 • D

  Nordic

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

extra /ˈek.strə/

hungry /ˈhʌŋ.ɡri/

pollute /pəˈluːt/

Nordic /ˈnɔː.dɪk/

Giải thích: Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

close