Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 8 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  general

 • B.

  gambling

 • C.

  geography

 • D.

  gorgerous

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  massage

 • B.

  manage

 • C.

  college

 • D.

  storage

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  verdure

 • B.

  soldier

 • C.

  schedule

 • D.

  endure

Câu 1.4

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  endanger

 • B.

  demanding

 • C.

  procedure

 • D.

  medicine

Câu 2 :

Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?

Câu 2.1
 • A.

  guess

 • B.

  manga

 • C.

  generosity

 • D.

  game

Câu 2.2
 • A.

  largest

 • B.

  gather

 • C.

  original

 • D.

  intelligent

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  general

 • B.

  gambling

 • C.

  geography

 • D.

  gorgerous

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

general /ˈdʒenrəl/ (adj): chung, toàn thể

gambling /ˈɡæmblɪŋ/ (n): sự cờ bạc

geography /dʒiˈɒɡrəfi/ (n): địa lý

gorgeous /ˈɡɔːdʒəs/ (adj): xinh đẹp

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /ɡ/, các phương án còn lại phát âm là /dʒ/.

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  massage

 • B.

  manage

 • C.

  college

 • D.

  storage

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

massage /ˈmæsɑːʒ/ (v): mát xa

manage /ˈmænɪdʒ/ (v): quản lý

college /ˈkɒlɪdʒ/ (n): đại học

storage /ˈstɔːrɪdʒ/ (n): sự lưu trũ

Phần được gạch chân ở phương án A là được phát âm /ʒ/, các phương án còn lại phát âm là /dʒ/.

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  verdure

 • B.

  soldier

 • C.

  schedule

 • D.

  endure

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

verdure /ˈvɜːrdʒər/ (n): bụi cỏ xanh tươi

soldier /ˈsəʊldʒər/ (n): người chiến sĩ, binh lính

schedule /ˈskedʒuːl/ (n): lịch trình

endure /ɪnˈdjʊə(r)/ (v): chịu đựng

Phần được gạch chân ở phương án D là được phát âm /d/, các phương án còn lại phát âm là /dʒ/.

Câu 1.4

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  endanger

 • B.

  demanding

 • C.

  procedure

 • D.

  medicine

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

endanger /ɪnˈdeɪndʒə(r)/ (v): gây nguy hiểm

demanding (adj): đòi hỏi cao

procedure /prəˈsiːdʒə(r)/ (n): thủ tục

medicine /ˈmedsn/ (n): thuốc tây

Phần được gạch chân ở phương án C là được phát âm /dʒ/, các phương án còn lại phát âm là /d/.

Câu 2 :

Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?

Câu 2.1
 • A.

  guess

 • B.

  manga

 • C.

  generosity

 • D.

  game

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

guess /ɡes/                                                                        

manga /ˈmæŋɡə/

generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/                                              

game /ɡeɪm/

Phần được gạch chân ở phương án C được pháp âm /dʒ/, các phương án còn lại được phát âm /ɡ/.

Câu 2.2
 • A.

  largest

 • B.

  gather

 • C.

  original

 • D.

  intelligent

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

largest /lɑːdʒɪst/                                                              

gather /ˈɡæðə(r)/

original /əˈrɪdʒənl/                                                          

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/

Phần được gạch chân ở phương án B được pháp âm /ɡ/, các phương án còn lại được phát âm /dʒ/.

close