Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Unit 1 Tiếng Anh 8 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Jean really loves wearing silk, especially _______ silk.

 • A

  obvious         

 • B

  absolute

 • C

  apparent

 • D

  patterned

Câu 2 :

I _______ my friends in Sapa this time last year. The weather was really cold.

 • A

  to visit

 • B

  visit

 • C

  visited

 • D

  was visiting

Câu 3 :

They saw a robbery while they were shopping _______  the market.

 • A

  in

 • B

  on

 • C

  for

 • D

  at

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Jean really loves wearing silk, especially _______ silk.

 • A

  obvious         

 • B

  absolute

 • C

  apparent

 • D

  patterned

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

obvious (adj): rõ ràng

absolute (adj) tuyệt đối

apparent (adj): rõ ràng

patterned (adj): có hoạ tiết

Jean really loves wearing silk, especially patterned silk.

(Jane rất thích mặc vải lụa, đặc biệt là vải lụa có hoạ tiết.)

Câu 2 :

I _______ my friends in Sapa this time last year. The weather was really cold.

 • A

  to visit

 • B

  visit

 • C

  visited

 • D

  was visiting

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giải thích: “this time last year” là một dấu hiệu của thì quá khứ tiếp diễn, nên câu này cần được chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức câu khẳng định ở thì quá khứ tiếp diễn:

S + was/were + V-ing.

I was visiting my friends in Sapa this time last year. The weather was really cold.

(Tầm này năm ngoái tôi đang đi thăm bạn bè của mình ở Sapa. Thời tiết rất lạnh.)

Câu 3 :

They saw a robbery while they were shopping _______  the market.

 • A

  in

 • B

  on

 • C

  for

 • D

  at

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

in: ở bên trong vật, địa điẻm nào đó

on: ở trên bề mặt

for: cho

at: ở một địa điểm nào đó cụ thể

They saw a robbery while they were shopping at the market.

(Họ thấy một tên trộm khi học đang mua sắm ở siêu thị.)

close