Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 6 Tiếng Anh 8 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  fasten

 • B.

  Christmas

 • C.

  whistle

 • D.

  brighten

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  muscle

 • B.

  scatter

 • C.

  scissors

 • D.

  ascent

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  candle

 • B.

  sandwich

 • C.

  Wednesday

 • D.

  handsome

Câu 1.4

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  Korea

 • B.

  kumquat

 • C.

  knowledge

 • D.

  kangaroo

Câu 1.5

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  pencil

 • B.

  kinder

 • C.

  autumn

 • D.

  signal

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  fasten

 • B.

  Christmas

 • C.

  whistle

 • D.

  brighten

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

fasten /ˈfɑː.sən/ (v): buộc chặt, trói chặt

Christmas /ˈkrɪs.məs/ (n): giáng sinh

whistle /ˈwɪs.l̩/ (v): huýt sáo, thổi còi

brighten /ˈbraɪtn/ (v): làm sáng lên

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /t/, các phương án còn lại là âm câm (không được phát âm).

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  muscle

 • B.

  scatter

 • C.

  scissors

 • D.

  ascent

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

muscle /ˈmʌsl/ (n): cơ bắp

scatter /ˈskætə(r)/ (v): rải rác

scissors /ˈsɪzəz/ (n): cái kéo

ascent /əˈsent/ (n): sự đi lên

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /k/, các phương án còn lại là âm câm (không được phát âm).

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  candle

 • B.

  sandwich

 • C.

  Wednesday

 • D.

  handsome

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

candle /ˈkændl/ (n): nến

sandwich /ˈsæn.wɪdʒ/ (n): bánh sandwich

Wednesday /ˈwenz.deɪ/ (n): Thứ Tư

handsome /ˈhæn.səm/ (adj): đẹp trai

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /d/, các phương án còn lại là âm câm (không được phát âm).

Câu 1.4

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  Korea

 • B.

  kumquat

 • C.

  knowledge

 • D.

  kangaroo

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Korea/kəˈriːə/ (n): nước Hàn Quốc

kumquat /ˈkʌmkwɒt/ (n): cây quất

knowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/ (n): kiến thức

kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/ (n): chuột túi

Phần được gạch chân ở phương án C là âm câm (không được phát âm), các phương án còn lại phát âm là /k/.

Câu 1.5

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  pencil

 • B.

  kinder

 • C.

  autumn

 • D.

  signal

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

penci /ˈpensl/ (n): bút chì

kinder /ˈkɪndə(r)/ (n): trường mầm non

autumn /ˈɔː.təm/ (n): mùa thu

signal /ˈsɪɡnəl/ (n): dấu hiệu

Phần được gạch chân ở phương án C là âm câm (không được phát âm), các phương án còn lại phát âm là /n/.

close