Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 8 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?

 • A

  food

 • B

  suit

 • C

  put

 • D

  rule

Câu 2 :

Which word has a different stress pattern from that of the others?

 • A

  simultaneous

 • B

  tournament

 • C

  media

 • D

  patterned

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Which word has the underlined part pronounced differently from that of the others?

 • A

  food

 • B

  suit

 • C

  put

 • D

  rule

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

food /fuːd/

suit /suːt/

put /pʊt/

rule  /ruːl/

Giải thích: Đáp án C có phiên âm phần được gạch chân là /ʊ/, các từ còn lại đều có phiên phần này là /uː/.

Câu 2 :

Which word has a different stress pattern from that of the others?

 • A

  simultaneous

 • B

  tournament

 • C

  media

 • D

  patterned

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

simultaneous /ˌsɪm.əlˈteɪ.ni.əs/

tournament /ˈtʊə.nə.mənt/

media /ˈmiː.di.ə/

patterned /ˈpæt.ənd/

Giải thích: Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại đều là những từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

close