Trắc nghiệm Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tính chất nào sau đây là tính chất của hợp chất ion?

 • A

  Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy thấp

 • B

  Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao

 • C

  Hợp chất ion dễ hóa lỏng

 • D

  Hợp chất ion có nhiệt độ sôi không xác định

Câu 2 :

Liên kết ion là loại liên kết hóa học được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa các phần tử nào sau đây?

 • A

  cation và anion

 • B

  các anion

 • C

  cation và electron tự do

 • D

  electron và hạt nhân nguyên tử

Câu 3 :

Liên kết cộng hóa trị là liên kết

 • A

  giữa các phi kim với nhau.

 • B

  trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

 • C

  được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

 • D

  được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

Câu 4 :

Khi hình thành liên kết ion, nguyên tử K thường

 • A

  nhường 1e.

 • B

  nhận 1e.

 • C

  nhường 7e.

 • D

  nhận 7e.

Câu 5 :

Nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns1. Nguyên tố Y có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np5. Liên kết hoá học trong phân tử giữa X và Y là

 • A

  liên kết ion

 • B

  liên kết cộng hoá trị có cực.

 • C

  liên kết cộng hoá trị không cực.

 • D

  liên kết kim loại.

Câu 6 :

Chọn nhận định chưa chính xác về tinh thể ion

 • A

  Phân tử NaCl có kiểu mạng tinh thể ion.

 • B

  Phân tử H2O đá có kiểu mạng tinh thể ion.

 • C

  Tinh thể ion thường bền, có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

 • D

  Liên kết trong mạng tinh thể ion là lực hút tĩnh điện giữa các điện tích trái dấu.

Câu 7 :

Tính chất không chính xác về hợp chất cộng hoá trị là:

 • A

  Hợp chất cộng hoá trị có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng hoặc khí.

 • B

  Hợp chất cộng hoá trị có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy kém hơn hợp chất ion.

 • C

  Hợp chất cộng hoá trị có có phân cực thường tan được trong nước.

 • D

  Hợp chất cộng hoá trị không phân cực dẫn điện ở mọi trạng thái.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tính chất nào sau đây là tính chất của hợp chất ion?

 • A

  Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy thấp

 • B

  Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao

 • C

  Hợp chất ion dễ hóa lỏng

 • D

  Hợp chất ion có nhiệt độ sôi không xác định

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong tinh thể ion, giữa các ion có lực hút tĩnh điện rất mạnh nên các hợp chất ion thường là chất rắn, khó nóng chảy

Câu 2 :

Liên kết ion là loại liên kết hóa học được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa các phần tử nào sau đây?

 • A

  cation và anion

 • B

  các anion

 • C

  cation và electron tự do

 • D

  electron và hạt nhân nguyên tử

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu trong phân tử tạo ra liên kết

=> Lực hút tĩnh điện giữa cation và anion

Câu 3 :

Liên kết cộng hóa trị là liên kết

 • A

  giữa các phi kim với nhau.

 • B

  trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

 • C

  được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

 • D

  được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron dùng chung

Câu 4 :

Khi hình thành liên kết ion, nguyên tử K thường

 • A

  nhường 1e.

 • B

  nhận 1e.

 • C

  nhường 7e.

 • D

  nhận 7e.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

K là kim loại có 1 electron ở lớp ngoài cùng

=> Nhường 1 electron khi tham gia liên kết

Câu 5 :

Nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns1. Nguyên tố Y có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np5. Liên kết hoá học trong phân tử giữa X và Y là

 • A

  liên kết ion

 • B

  liên kết cộng hoá trị có cực.

 • C

  liên kết cộng hoá trị không cực.

 • D

  liên kết kim loại.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyên tố X sẽ nhường 1 electron cho nguyên tố Y

=> Tạo thành ion X+ và Y-

=> Liên kết ion

Câu 6 :

Chọn nhận định chưa chính xác về tinh thể ion

 • A

  Phân tử NaCl có kiểu mạng tinh thể ion.

 • B

  Phân tử H2O đá có kiểu mạng tinh thể ion.

 • C

  Tinh thể ion thường bền, có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

 • D

  Liên kết trong mạng tinh thể ion là lực hút tĩnh điện giữa các điện tích trái dấu.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

B sai vì H2O đá có mạng tinh thể phân tử

Câu 7 :

Tính chất không chính xác về hợp chất cộng hoá trị là:

 • A

  Hợp chất cộng hoá trị có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng hoặc khí.

 • B

  Hợp chất cộng hoá trị có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy kém hơn hợp chất ion.

 • C

  Hợp chất cộng hoá trị có có phân cực thường tan được trong nước.

 • D

  Hợp chất cộng hoá trị không phân cực dẫn điện ở mọi trạng thái.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hợp chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái

close