Trắc nghiệm Bài 37. Sinh sản ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu không phải là hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

 • A

  Trinh sinh

 • B

  Nảy chồi 

 • C

  Hình thành bào tử

 • D

  Phân mảnh

Câu 2 :

Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở:

 • A

  bọt biển và ruột khoang

 • B

  trùng roi và thủy tức

 • C

  trùng đế giày và thủy tức

 • D

  amip và trùng roi

Câu 3 :

Cho các phát biểu sau:

(1) Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân mảnh

(2) Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh

(3) Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi 

(4) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi

(5) Kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh

(6) Ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh

Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

 • A

  1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

 • B

  1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

 • C

  1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

 • D

  1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4 :

 Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?

 • A

  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh

 • B

  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh

 • C

  Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng

 • D

  Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu không phải là hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

 • A

  Trinh sinh

 • B

  Nảy chồi 

 • C

  Hình thành bào tử

 • D

  Phân mảnh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sinh sản bào tử là hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Câu 2 :

Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở:

 • A

  bọt biển và ruột khoang

 • B

  trùng roi và thủy tức

 • C

  trùng đế giày và thủy tức

 • D

  amip và trùng roi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bọt viển và ruột khoang (đại diện: Thủy tức) sinh sản bàng hình thức nảy chồi.

Câu 3 :

Cho các phát biểu sau:

(1) Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân mảnh

(2) Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh

(3) Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi 

(4) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi

(5) Kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh

(6) Ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh

Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

 • A

  1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

 • B

  1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

 • C

  1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

 • D

  1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

(1) Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân mảnh - Đ

(3) Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi - Đ

(4) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi - Đ

6) Ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh - Đ

 

Câu 4 :

 Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?

 • A

  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh

 • B

  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh

 • C

  Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng

 • D

  Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức: Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh.

close