Trắc nghiệm Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Người nông dân thường sử dụng các loại bóng đèn sợi thắp vào đêm kích thích nở hoa, thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nào đến đời sống thực vật?

 • A

  Nước và nhiệt độ

 • B

  Độ ẩm và ánh sáng

 • C

  Chất dinh dưỡng

 • D

  Nhiệt độ và ánh sáng

Câu 2 :

Ở động vật thiếu chất dinh dưỡng nào sẽ gây ra hiện tượng chậm lớn, gầy yếu, sức đề kháng kém.

 • A

  Protein

 • B

  Calcium

 • C

  Carbon

 • D

  Nitrogen

Câu 3 :

Khái niệm dinh dưỡng là:

 • A

  Dinh dưỡng là nhân tố quan trọng tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

 • B

  Dinh dưỡng giúp cơ thể sinh vật tăng về khối lượng và kích thước

 • C

  Dinh dưỡng là các chất được cơ thể sinh vật hấp thu dùng làm nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp hữu cơ của cơ thể.

 • D

  Dinh dưỡng là các chất hữu cơ sinh vật hấp thu từ môi trường tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

Câu 4 :

Vai trò của nước đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật là?

 • A

  Nước là nguyên liệu và môi trường cho quá trình tổng hợp các chất xây dựng cơ thể.

 • B

  Nước giúp cơ thể động vật giải khát và điều hòa thân nhiệt.

 • C

  Nước là phương tiện vận chuyển các chất trong cơ thể động vật.

 • D

  Nước chiếm khối lượng lớn trong cơ thể động vật.

Câu 5 :

Ở thực vật, nước là nguyên liệu cho quá trình tạo ra các chất hữu cơ giúp cây lớn lên; đây là quá trình gì?

 • A

  Hô hấp tế bào

 • B

  Quang hợp

 • C

  Vận chuyển nước trong cây

 • D

  Dự trữ tinh bột

Câu 6 :

Người nông dân thường sử dụng các loại bóng đèn sợi đốt để “úm gà”, thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nào đến đời sống động vật, cụ thể ở đây là gia cầm?

 • A

  Nước

 • B

  Độ ẩm

 • C

  Chất dinh dưỡng

 • D

  Nhiệt độ

Câu 7 :

Thực vật ra hoa và đâm chồi vào mùa xuân, thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nào đến đời sống thực vật?

 • A

  Nước

 • B

  Độ ẩm

 • C

  Chất dinh dưỡng

 • D

  Nhiệt độ

Câu 8 :

Thằn lằn là loại động vật

 • A

  Máu lạnh và hằng nhiệt

 • B

  Máu lạnh và hằng nhiệt

 • C

  Máu lạnh và biến nhiệt

 • D

  Máu nóng và biến nhiệt

Câu 9 :

Quan sát sơ đồ giới hạn sinh thái của cá rô phi và cho biết giới hạn sinh thái nhiệt của cá rô phi là?

 • A

  5,6oC - 42oC

 • B

  23oC - 37oC

 • C

  5,6oC - 37oC

 • D

  23oC - 42oC

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Người nông dân thường sử dụng các loại bóng đèn sợi thắp vào đêm kích thích nở hoa, thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nào đến đời sống thực vật?

 • A

  Nước và nhiệt độ

 • B

  Độ ẩm và ánh sáng

 • C

  Chất dinh dưỡng

 • D

  Nhiệt độ và ánh sáng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sự ra hoa của cây chủ yếu phụ thuộc vào những yếu tố: tuổi của cây, nhiệt độ, chu kì quang và hoocmôn ra hoa.

Câu 2 :

Ở động vật thiếu chất dinh dưỡng nào sẽ gây ra hiện tượng chậm lớn, gầy yếu, sức đề kháng kém.

 • A

  Protein

 • B

  Calcium

 • C

  Carbon

 • D

  Nitrogen

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dinh dưỡng là nhân tố quan trọng tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

Câu 3 :

Khái niệm dinh dưỡng là:

 • A

  Dinh dưỡng là nhân tố quan trọng tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

 • B

  Dinh dưỡng giúp cơ thể sinh vật tăng về khối lượng và kích thước

 • C

  Dinh dưỡng là các chất được cơ thể sinh vật hấp thu dùng làm nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp hữu cơ của cơ thể.

 • D

  Dinh dưỡng là các chất hữu cơ sinh vật hấp thu từ môi trường tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dinh dưỡng là nhân tố quan trọng tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

Câu 4 :

Vai trò của nước đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật là?

 • A

  Nước là nguyên liệu và môi trường cho quá trình tổng hợp các chất xây dựng cơ thể.

 • B

  Nước giúp cơ thể động vật giải khát và điều hòa thân nhiệt.

 • C

  Nước là phương tiện vận chuyển các chất trong cơ thể động vật.

 • D

  Nước chiếm khối lượng lớn trong cơ thể động vật.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đối với động vật nước là nguyên liệu và môi trường cho quá trình tổng hợp các chất xây dựng cơ thể.

Câu 5 :

Ở thực vật, nước là nguyên liệu cho quá trình tạo ra các chất hữu cơ giúp cây lớn lên; đây là quá trình gì?

 • A

  Hô hấp tế bào

 • B

  Quang hợp

 • C

  Vận chuyển nước trong cây

 • D

  Dự trữ tinh bột

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nước là nguyên liệu của quá trình quang hợp cùng carbon hidrate

Câu 6 :

Người nông dân thường sử dụng các loại bóng đèn sợi đốt để “úm gà”, thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nào đến đời sống động vật, cụ thể ở đây là gia cầm?

 • A

  Nước

 • B

  Độ ẩm

 • C

  Chất dinh dưỡng

 • D

  Nhiệt độ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Kỹ thuật úm gà trong giai đoạn 1-28 ngày tuổi giúp gà có sức khỏe tốt để phát triển hoàn hảo các giai đoạn sau.

Câu 7 :

Thực vật ra hoa và đâm chồi vào mùa xuân, thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nào đến đời sống thực vật?

 • A

  Nước

 • B

  Độ ẩm

 • C

  Chất dinh dưỡng

 • D

  Nhiệt độ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mùa xuân thời tiết ấm áp tạo điều kiện thuận lợi giúp thực vật sinh sản.

Câu 8 :

Thằn lằn là loại động vật

 • A

  Máu lạnh và hằng nhiệt

 • B

  Máu lạnh và hằng nhiệt

 • C

  Máu lạnh và biến nhiệt

 • D

  Máu nóng và biến nhiệt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Động vật biến nhiệt là động vật có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.

Ví dụ: Các động vật biến nhiệt bao gồm các loại động vật có xương sống như cá, động vật lưỡng cư, động vật bò sát, cũng như số động các động vật không xương sống: ếch, cóc, cá chép……

Câu 9 :

Quan sát sơ đồ giới hạn sinh thái của cá rô phi và cho biết giới hạn sinh thái nhiệt của cá rô phi là?

 • A

  5,6oC - 42oC

 • B

  23oC - 37oC

 • C

  5,6oC - 37oC

 • D

  23oC - 42oC

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái mà sinh vật ở trong khoảng giá trị đó thì mới có thể tồn tại và phát triển.

close