Trắc nghiệm Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Xác định vị trí của pháp tuyến tại điểm tới đối với gương phẳng?

 • A

  Vuông góc với mặt phẳng gương

 • B

  Ở phía bên trái so với tia tới

 • C

  Trùng với mặt phẳng gương tại điểm tới

 • D

  Ở phía phải so với tia tới

Câu 2 :

Định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ ………góc tới.

 • A

  nhỏ hơn

 • B

  bằng

 • C

  lớn hơn

 • D

  bằng nửa

Câu 3 :

Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc tới \(i = {30^0}\). Góc phản xạ bằng:

 • A

  \({15^0}\)

 • B

  \({60^0}\)

 • C

  \({45^0}\)

 • D

  \({30^0}\)

Câu 4 :

Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc \({36^0}\) đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là:

 • A

  \({36^0}\)

 • B

  \({72^0}\)

 • C

  \({63^0}\)

 • D

  \({27^0}\)

Câu 5 :

Một tia sáng \(SI\) truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc \({50^0}\). Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.

 • A

  \({25^0}\)

 • B

  \({40^0}\)

 • C

  \({65^0}\)

 • D

  \({150^0}\)

Câu 6 :

Trong các vật sau đây, vật nào có thể được coi là một gương phẳng?

 • A

  Mặt phẳng của tờ giấy

 • B

  Mặt nước đang gợn sóng

 • C

  Mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng

 • D

  Mặt đất

Câu 7 :

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc \({30^0}\) thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:

 • A

  \({30^0}\)

 • B

  \({60^0}\)

 • C

  \({15^0}\)

 • D

  \({120^0}\)

Câu 8 :

Một người nhìn xuống mặt hồ và thấy đỉnh ngọn cây. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng đến mắt ta?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình D

Câu 9 :

Một tia sáng truyền đến mặt gương và có tia phản xạ như hình vẽ.

Nếu góc \(a = {45^0}\) thì:

 • A

  \(b = {45^0}\)

 • B

  \(c = {45^0}\)

 • C

  \(a + b = {45^0}\)

 • D

  A và B đúng

Câu 10 :

Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc \({40^0}\). Giá trị của góc tới là:

 • A

  \({20^0}\)

 • B

  \({80^0}\)

 • C

  \({40^0}\)

 • D

  \({60^0}\)

Câu 11 :

Một tia sáng chiếu đến gương, thu được tia phản xạ như hình vẽ:

So sánh góc 1 và 2

 • A

  Góc 1 lớn hơn góc 2

 • B

  Góc 1 bằng góc 2

 • C

  Góc 1 nhỏ hơn góc 2

 • D

  Góc 1 khác góc 2

Câu 12 :

Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình D

Câu 13 :

Trong hiện tượng phản xạ toàn phần:

Tia \(SI\) được gọi là:

 • A

  Tia tới

 • B

  Tia phản xạ

 • C

  Pháp tuyến

 • D

  Mặt gương

Câu 14 :

Góc phản xạ là góc hợp bởi:

 • A

  Tia phản xạ và mặt gương

 • B

  Tia phản xạ và pháp tuyến của gương tại điểm tới

 • C

  Tia tới và pháp tuyến

 • D

  Tia tới và mặt gương

Câu 15 :

Theo định luật phản xạ ánh sáng

 • A

  Góc phản xạ bằng góc tới

 • B

  Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới

 • C

  Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến

 • D

  Cả A, B, C đúng

Câu 16 :

Hiện tượng phản xạ ánh sáng là:

 • A

  Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị khúc xạ qua gương

 • B

  Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào mặt nước bị nước cho đi là là trên mặt nước

 • C

  Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ

 • D

  Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào nước bị gãy khúc.

Câu 17 :

Ảnh của vật tạo bởi gương là:

 • A

  Hình của một vật quan sát được trong gương

 • B

  Hình của một vật quan sát được sau gương

 • C

  Hình của một vật quan sát được trên màn

 • D

  Hình của một vật quan sát được trên màn qua gương

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Xác định vị trí của pháp tuyến tại điểm tới đối với gương phẳng?

 • A

  Vuông góc với mặt phẳng gương

 • B

  Ở phía bên trái so với tia tới

 • C

  Trùng với mặt phẳng gương tại điểm tới

 • D

  Ở phía phải so với tia tới

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

\(SI\) - tia tới

\(IR\) - tia phản xạ

\(IN\) - pháp tuyến

Câu 2 :

Định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ ………góc tới.

 • A

  nhỏ hơn

 • B

  bằng

 • C

  lớn hơn

 • D

  bằng nửa

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới

+ Góc phản xạ bằng góc tới \(\left( {i = i'} \right)\)

Câu 3 :

Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc tới \(i = {30^0}\). Góc phản xạ bằng:

 • A

  \({15^0}\)

 • B

  \({60^0}\)

 • C

  \({45^0}\)

 • D

  \({30^0}\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Câu 4 :

Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc \({36^0}\) đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là:

 • A

  \({36^0}\)

 • B

  \({72^0}\)

 • C

  \({63^0}\)

 • D

  \({27^0}\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dạng 4

+ Vẽ tia tới, tia phản xạ => Xác định vị trí của gương phẳng

+ Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: góc tới bằng góc khúc xạ

Lời giải chi tiết :

Ta có:

+ \(\widehat {RIN} = \widehat {AIO}\) (cùng phụ với \(\widehat {NIO}\))     (1) 

+ Theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có: \(i = i' \leftrightarrow \widehat {RIN} = \widehat {{\rm{NIS}}}\)   (2)

Từ (1) và (2), ta suy ra: \(\widehat {AIO} = \widehat {NIS}\)

Ta suy ra: \(\widehat {{\rm{AIS}}} = \widehat {NIO} = x\)  

Mặt khác, ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}\widehat {B{\rm{IR}}} = {90^0} - i'\\\widehat {{\rm{AIS}}} = {90^0} - i\end{array} \right. \to \widehat {{\rm{AIS}}} = \widehat {B{\rm{IR}}} = x\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat {AIN} = {90^0} = \widehat {{\rm{AIS}}} + \widehat {SIO} + \widehat {OIN}\\ \leftrightarrow {90^0} = x + {36^0} + x\\ \to x = {27^0}\end{array}\)

Vậy, ta suy ra: Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là \({27^0}\)

 

Câu 5 :

Một tia sáng \(SI\) truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc \({50^0}\). Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.

 • A

  \({25^0}\)

 • B

  \({40^0}\)

 • C

  \({65^0}\)

 • D

  \({150^0}\)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dạng 4:

+ Vẽ hình tia tới, tia phản xạ trên gương, vẽ phân giác => gương vuông góc với đường phân giác

+ Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: góc tới bằng góc phản xạ

Lời giải chi tiết :

Theo đề bài, ta có: \(\widehat {SIR} = {50^0}\)

Mặt khác, theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có: \(i = i' \leftrightarrow \widehat {SIN} = \widehat {N{\rm{IR}}} = \dfrac{{\widehat {S{\rm{IR}}}}}{2} = \dfrac{{{{50}^0}}}{2} = {25^0}\)

Góc gương cần quay so với mặt phẳng ngang để thu được tia phản xạ có phương nằm ngang chính là góc \(\widehat {RIO}\)

Ta có, \(\widehat {RIO} = \widehat {NIO} - \widehat {NIR} = {90^0} - {25^0} = {65^0}\)

Câu 6 :

Trong các vật sau đây, vật nào có thể được coi là một gương phẳng?

 • A

  Mặt phẳng của tờ giấy

 • B

  Mặt nước đang gợn sóng

 • C

  Mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng

 • D

  Mặt đất

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có thể coi mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng như một gương phẳng.

Câu 7 :

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc \({30^0}\) thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:

 • A

  \({30^0}\)

 • B

  \({60^0}\)

 • C

  \({15^0}\)

 • D

  \({120^0}\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Từ hình, ta suy ra góc tới \(i = {90^0} - {30^0} = {60^0}\)

Theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có: \(i = i' = {60^0}\)

=> Góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ: \(\widehat {S{\rm{IR}}} = i + i' = {60^0} + {60^0} = {120^0}\)

Câu 8 :

Một người nhìn xuống mặt hồ và thấy đỉnh ngọn cây. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng đến mắt ta?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình D

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có, mặt hồ đóng vai trò là một gương phẳng

Áp dụng định luật phản xạ, ta có: góc tới bằng góc phản xạ

Vẽ pháp tuyến trên các hình ta được:

A, C – loại vì góc tới không bằng góc khúc xạ

D – loại vì đường truyền của tia sáng sai

Câu 9 :

Một tia sáng truyền đến mặt gương và có tia phản xạ như hình vẽ.

Nếu góc \(a = {45^0}\) thì:

 • A

  \(b = {45^0}\)

 • B

  \(c = {45^0}\)

 • C

  \(a + b = {45^0}\)

 • D

  A và B đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có: \(\widehat a = \widehat b = {45^0}\)

Từ hình, ta có, \(\widehat c = {90^0} - \widehat b = {90^0} - {45^0} = {45^0}\)

Câu 10 :

Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc \({40^0}\). Giá trị của góc tới là:

 • A

  \({20^0}\)

 • B

  \({80^0}\)

 • C

  \({40^0}\)

 • D

  \({60^0}\)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dạng 3: Tính góc tới, khi biết góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ \(\widehat {S{\rm{IR}}} = x\)

+ \(\widehat {SIR} = i + i'\)

+ Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: \(i = i'\)

Lời giải chi tiết :

+ Ta có: \(\widehat {SIR} = i + i' = {40^0}\)

+ Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: \(i = i'\)

Ta suy ra: \(i = i' = \frac{{{{40}^0}}}{2} = {20^0}\)

Câu 11 :

Một tia sáng chiếu đến gương, thu được tia phản xạ như hình vẽ:

So sánh góc 1 và 2

 • A

  Góc 1 lớn hơn góc 2

 • B

  Góc 1 bằng góc 2

 • C

  Góc 1 nhỏ hơn góc 2

 • D

  Góc 1 khác góc 2

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có: góc tới bằng góc phản xạ

\(i = i'\)

Hai góc \(\left\{ \begin{array}{l}\widehat 1 = {90^0} - i\\\widehat 2 = {90^0} - i'\end{array} \right.\)

Từ đó, ta suy ra hai góc 1 và 2 bằng nhau

Câu 12 :

Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình D

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vẽ pháp tuyến của các phương án, ta được:

Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng, ta có: góc tới bằng góc phản xạ

=> B hoặc D

D – loại vì đường truyền của tia sáng không đúng

Câu 13 :

Trong hiện tượng phản xạ toàn phần:

Tia \(SI\) được gọi là:

 • A

  Tia tới

 • B

  Tia phản xạ

 • C

  Pháp tuyến

 • D

  Mặt gương

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

\(SI\) - tia tới

\(IR\) - tia phản xạ

\(IN\) - pháp tuyến

Câu 14 :

Góc phản xạ là góc hợp bởi:

 • A

  Tia phản xạ và mặt gương

 • B

  Tia phản xạ và pháp tuyến của gương tại điểm tới

 • C

  Tia tới và pháp tuyến

 • D

  Tia tới và mặt gương

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Góc phản xạ \(i'\) là góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới

Câu 15 :

Theo định luật phản xạ ánh sáng

 • A

  Góc phản xạ bằng góc tới

 • B

  Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới

 • C

  Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến

 • D

  Cả A, B, C đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới

+ Góc phản xạ bằng góc tới \(\left( {i = i'} \right)\)

=>Cả A, B, C đúng

Câu 16 :

Hiện tượng phản xạ ánh sáng là:

 • A

  Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị khúc xạ qua gương

 • B

  Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào mặt nước bị nước cho đi là là trên mặt nước

 • C

  Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ

 • D

  Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào nước bị gãy khúc.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ

Câu 17 :

Ảnh của vật tạo bởi gương là:

 • A

  Hình của một vật quan sát được trong gương

 • B

  Hình của một vật quan sát được sau gương

 • C

  Hình của một vật quan sát được trên màn

 • D

  Hình của một vật quan sát được trên màn qua gương

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương.

close