Trắc nghiệm Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Chọn chú thích đúng cho hình sau :

a. Lá Non           b. Mắt                               c. Tầng phát sinh

d. Lóng              e.  Mô phân sinh đỉnh

Phương án trả lời đúng là?

 • A

  1c, 2e, 3a, 4b, 5d 

 • B

  1c, 2a, 3e, 4b, 5d

 • C

  1e, 2c, 3a, 4b, 5d 

 • D

  1b, 2e, 3a, 4c, 5d

Câu 2 :

 Ở thực vật một lá mầm các lóng của cây phát triển nhờ sự phát triển của:

 • A

  Mô phân sinh ngọn

 • B

  Mô phân sinh bên

 • C

  Mô phân sinh lóng

 • D

  Tầng sinh vỏ

Câu 3 :

Phát triển là quá trình?

 • A

  Phát triển bao gồm quá trình tăng về khối lượng và kích thước cơ thể.

 • B

  Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

 • C

  sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

 • D

  là các giai đoạn sinh trưởng và phát triển diễn ra đan xen với nhau.

Câu 4 :

Cho các bộ phận sau:

(1) Đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở

 • A

  (1), (2) và (3)

 • B

  (2), (3) và (4)

 • C

  (3), (4) và (5)

 • D

  (2), (5) và (6)

Câu 5 :

Quá trình nào sau đây là quá trình sinh trưởng của thực vật?

 • A

  Cơ thể thực vật ra hoa

 • B

  Cơ thể thực vật tạo hạt

 • C

  Cơ thể thực vật tăng kích thước

 • D

  Cơ thể thực vật rụng lá, hoa

Câu 6 :

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình:

 • A

  tăng chiều dài cơ thể

 • B

  tăng về chiều ngang cơ thể

 • C

  tăng về khối lượng cơ thể

 • D

  tăng về khối lượng và kích thước cơ thể

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn chú thích đúng cho hình sau :

a. Lá Non           b. Mắt                               c. Tầng phát sinh

d. Lóng              e.  Mô phân sinh đỉnh

Phương án trả lời đúng là?

 • A

  1c, 2e, 3a, 4b, 5d 

 • B

  1c, 2a, 3e, 4b, 5d

 • C

  1e, 2c, 3a, 4b, 5d 

 • D

  1b, 2e, 3a, 4c, 5d

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu 2 :

 Ở thực vật một lá mầm các lóng của cây phát triển nhờ sự phát triển của:

 • A

  Mô phân sinh ngọn

 • B

  Mô phân sinh bên

 • C

  Mô phân sinh lóng

 • D

  Tầng sinh vỏ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thực vật một lá mầm không có mô phân sinh bên nên đường kính thân không tăng nhiều như ở thực vật hai lá mầm. Tuy nhiên, nhóm thực vật này ngoài mô phân sinh ngọn còn có mô phân sinh lóng giúp chiều cao cây tăng lên nhanh chóng. Mô phân sinh lóng nằm ở vị trí các mắt của thân, có tác dụng làm tăng chiều dài của lóng.

Câu 3 :

Phát triển là quá trình?

 • A

  Phát triển bao gồm quá trình tăng về khối lượng và kích thước cơ thể.

 • B

  Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

 • C

  sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

 • D

  là các giai đoạn sinh trưởng và phát triển diễn ra đan xen với nhau.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

Câu 4 :

Cho các bộ phận sau:

(1) Đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở

 • A

  (1), (2) và (3)

 • B

  (2), (3) và (4)

 • C

  (3), (4) và (5)

 • D

  (2), (5) và (6)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thực vật sinh trưởng nhờ các mô phân sinh. Mô phân sinh đỉnh có ở đỉnh của rễ và đỉnh chồi giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều dài. Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều ngang.

Câu 5 :

Quá trình nào sau đây là quá trình sinh trưởng của thực vật?

 • A

  Cơ thể thực vật ra hoa

 • B

  Cơ thể thực vật tạo hạt

 • C

  Cơ thể thực vật tăng kích thước

 • D

  Cơ thể thực vật rụng lá, hoa

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

Câu 6 :

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình:

 • A

  tăng chiều dài cơ thể

 • B

  tăng về chiều ngang cơ thể

 • C

  tăng về khối lượng cơ thể

 • D

  tăng về khối lượng và kích thước cơ thể

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

close