Trắc nghiệm Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể là?

 • A

  sinh trưởng và phát triển

 • B

  sinh sản và cảm ứng

 • C

  trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

 • D

  các hoạt động sống cấp độ tế bào

Câu 2 :

Cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào gọi là:

 • A

  cơ thể đơn bào

 • B

  cơ thể đa bào

 • C

  cơ thể vi khuẩn

 • D

  cơ quan

Câu 3 :

Đơn vị cấu tạo cơ bản nhất của các sinh vật sống là

 • A

  Tế bào

 • B

  Cơ quan

 • C

  Hệ cơ quan

 • D

  Phân tử

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể là?

 • A

  sinh trưởng và phát triển

 • B

  sinh sản và cảm ứng

 • C

  trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

 • D

  các hoạt động sống cấp độ tế bào

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

     

Câu 2 :

Cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào gọi là:

 • A

  cơ thể đơn bào

 • B

  cơ thể đa bào

 • C

  cơ thể vi khuẩn

 • D

  cơ quan

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

     

Câu 3 :

Đơn vị cấu tạo cơ bản nhất của các sinh vật sống là

 • A

  Tế bào

 • B

  Cơ quan

 • C

  Hệ cơ quan

 • D

  Phân tử

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo của mọi sinh vật sống.

close