Trắc nghiệm Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Chất dinh dưỡng ở thực vật là nhóm chất:

 • A

  đạm

 • B

  khoáng

 • C

  vitamin

 • D

  đường

Câu 2 :

Trong cây, các chất hữu cơ, hormone, vitamin và ATP được vận chuyển nhờ?

 • A

  Mạch gỗ

 • B

  Mạch rây

 • C

  Khoảng gian bào

 • D

  Cầu sinh chất

Câu 3 :

Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quá trình thoát hơi nước ở cây?

 • A

  Tạo động lực cho sự vận chuyển các chất trong cây

 • B

  Điều hòa nhiệt độ bề mặt lá

 • C

  Giúp CO2 đi vào trong lá để cung cấp cho quá trình quang hợp

 • D

  Đưa khí O2 vào trong lá để cung cấp cho hô hấp tế bào

Câu 4 :

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng tới sự trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật?

 • A

  Ánh sáng

 • B

  Cường độ thoát hơi nước

 • C

  Độ pH của đất

 • D

  Độ tơi xốp của đất

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chất dinh dưỡng ở thực vật là nhóm chất:

 • A

  đạm

 • B

  khoáng

 • C

  vitamin

 • D

  đường

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

                    

Câu 2 :

Trong cây, các chất hữu cơ, hormone, vitamin và ATP được vận chuyển nhờ?

 • A

  Mạch gỗ

 • B

  Mạch rây

 • C

  Khoảng gian bào

 • D

  Cầu sinh chất

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

              

Câu 3 :

Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quá trình thoát hơi nước ở cây?

 • A

  Tạo động lực cho sự vận chuyển các chất trong cây

 • B

  Điều hòa nhiệt độ bề mặt lá

 • C

  Giúp CO2 đi vào trong lá để cung cấp cho quá trình quang hợp

 • D

  Đưa khí O2 vào trong lá để cung cấp cho hô hấp tế bào

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quá trình thoát hơi nước giải phóng O2 ra ngoài môi trường.

Câu 4 :

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng tới sự trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật?

 • A

  Ánh sáng

 • B

  Cường độ thoát hơi nước

 • C

  Độ pH của đất

 • D

  Độ tơi xốp của đất

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

            

close