Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 phần bài tập bổ sung trang 78 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 phần bài tập bổ sung trang 78 sách bài tập toán 7 tập 1. Đường thẳng OM trong hình bs 2 là đồ thị của hàm số :..

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 7.1

Đường thẳng OM trong hình bs 2 là đồ thị của hàm số :

(A) \(y=-2x\)

(B) \(y=2x\)

(C) \(y=\dfrac{1}2x\)

(D) \(y=-\dfrac{1}2x\)

Phương pháp giải:

Gọi công thức của hàm số là \(y=ax\) với \(a\ne 0\)

Thay tọa độ điểm M vào ta tìm được hệ số \(a\) 

Lời giải chi tiết:

Vì đường thẳng OM đi qua gốc tọa độ nên hàm số có dạng: \(y = a.x\) \((a ≠ 0).\)

Điểm \(M(2 ; -1)\) thuộc đồ thị hàm số nên khi \(x = 2\) thì \(y = - 1\), thay vào ta được:

\(- 1 = a. 2\) nên \(a =  - \dfrac{1}{2}\)

Vậy đường thẳng OM là đồ thị hàm số \(y=-\dfrac{1}2x\)

Đáp án (D). 

Quảng cáo
decumar

Bài 7.2

Đồ thị của hàm số \(y =  - \dfrac{2}{5}x\) là đường thẳng OM. Khi đó:

(A) \(M(-5; 2)\) 

(B) \(M(2; -5)\)

(C) \(M\left( { - \frac{2}{5};1} \right)\)

(D) \(M\left( { - \frac{6}{5};3} \right)\)

Phương pháp giải:

Thay tọa độ điểm M vào công thức hàm số \(y =  - \dfrac{2}{5}x\), điểm nào có tọa độ thỏa mãn thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số.

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số \(y =  - \dfrac{2}{5}x\) 

Với \(x=-5\) thì \(y =  - \dfrac{2}{5}.\left( { - 5} \right) = 2 \Rightarrow M\left( { - 5;2} \right)\) thuộc đồ thị hàm số \(y =  - \dfrac{2}{5}x\)

Vậy đồ thị của hàm số \(y =  - \dfrac{2}{5}x\) là đường thẳng OM với \(M(-5; 2).\)

Chọn A.

Bài 7.3

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy,\) đồ thị của hàm số \(y = ax\) là đường thẳng \(OA\) với \(A(5; -7).\) Tính \(a.\) 

Phương pháp giải:

Thay tọa độ điểm A vào công thức hàm số để tính \(a\) .

Lời giải chi tiết:

Do điểm \(A( 5; -7)\) thuộc đồ thị hàm số nên thay \(x = 5\) và \(y= -7\) vào \(y = ax\) ta được:

\( - 7 = a.5 \Rightarrow a =  - \dfrac{7}{5}\)

Vậy \(a =  - \dfrac{7}{5}\).

Bài 7.4

Cho biết điểm \(M(a; -0,2)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = 4x.\) Khi đó, \(a\) bằng:

(A) -1;

(B) -0,5;

(C) -0,05;

(D) 0,05. 

Phương pháp giải:

Thay tọa độ điểm M vào công thức hàm số để tính \(a\) .

Lời giải chi tiết:

Do điểm \(M(a; -0,2)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = 4x\) nên thay \(x = a\) và \(y = -0,2\) vào ta được:

\(- 0,2 = 4.a \Rightarrow a =  - \dfrac{{0,2}}{4}\)\( \Rightarrow a =  - 0,05\)

Vậy \(a=-0,05\) 

Chọn C.

Loigiaihay.com

 • Bài 61 trang 81 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 61 trang 81 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a...

 • Bài 60 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 60 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các điểm A(6;-2), B(-2;-10), C(1;1),...

 • Bài 59 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 59 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (hình 13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào?

 • Bài 58 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 58 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao(lb) sang kilôgam (kg) và ngược lại...

 • Bài 57 trang 79 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 57 trang 79 sách bài tập toán 7 tập 1. Một cạnh của hình chữ nhật là 5m, cạnh kia là x(m)....

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close