Bài 60 trang 80 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các điểm A(6;-2), B(-2;-10), C(1;1),...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các điểm \(A\left( {6; - 2} \right),B\left( { - 2; - 10} \right),C\left( {1;1} \right){\rm{,}}\) \(\displaystyle D\left( { - {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right),E(0;0)\) có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số:

a) \(\displaystyle y =  - {1 \over 3}x\)

b) \(y = 5x\) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để kiểm tra \(M(a;b)\) có thuộc hàm số \(y=f(x)\) ta làm như sau:

- Tính \(f(a)\)

- So sánh \(f(a)\) và \(b\)

+) Nếu \(f(a)=b\) thì \(M\) thuộc hàm số đã cho.

+) Nếu \(f(a)\ne b\) thì \(M\) không thuộc hàm số đã cho.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Hàm số \(\displaystyle y =  - {1 \over 3}x\)

\(\displaystyle f(6) =  - {1 \over 3}.6 =  - 2\)

Vậy \(A(6; -2)\) thuộc đồ thị hàm số \(\displaystyle y =  - {1 \over 3}x\)

\(\displaystyle f( - 2) =  - {1 \over 3}.( - 2) = {2 \over 3} \ne  - 10\)

Vậy \(B(-2;-10)\) không thuộc đồ thị hàm số \(\displaystyle y =  - {1 \over 3}x\)

\(\displaystyle f(1) =  - {1 \over 3}.1 =  - {1 \over 3} \ne 1\)

Vậy điểm \(C(1; 1)\) không thuộc đồ thị hàm số \(\displaystyle y =  - {1 \over 3}x\)

\(\displaystyle f\left( { - {1 \over 3}} \right) =  - {1 \over 3}.\left( { - {1 \over 3}} \right) = {1 \over 9} \ne 1{2 \over 3}\)

Vậy \(\displaystyle D\left( { - {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right)\) không thuộc đồ thị hàm số \(\displaystyle y =  - {1 \over 3}x\)

\(\displaystyle f\left( 0 \right) =  - {1 \over 3}.0 = 0\)

Vậy \(E(0; 0)\) thuộc đồ thị hàm số \(\displaystyle y =  - {1 \over 3}x\)

b) Hàm số \(y = 5x\)

\(f(6) = 5. 6 = 30 ≠ -2\)

Vậy điểm \(A(6; -2)\) không thuộc đồ thị hàm số \(y = 5x\).

\(f(-2) = 5. (-2) = -10\).

Vậy \(B(-2; -10)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 5x\).

\(f(1) = 5. 1 = 5 ≠ 1\)

Vậy \(C(1; 1)\) không thuộc đồ thị hàm số \(y = 5x\)

\(\displaystyle f\left( { - {1 \over 3}} \right) = 5.\left( { - {1 \over 3}} \right) =  - 1{2 \over 3} \ne 1{2 \over 3}\)

Vậy \(\displaystyle D\left( { - {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right)\) không thuộc đồ thị hàm số \(y = 5x\).

\(f(0) = 5. 0 = 0\).

Vậy điểm \(E(0; 0)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 5x\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close