Giải bài 6 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 17 SBT Sinh học 10: Giới sinh vật là gì? Có bao nhiêu giới sinh vật?

Quảng cáo

Đề bài

Giới sinh vật là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Giới và hệ thống phân loại 5 giới

Lời giải chi tiết

* Giới là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

- Hệ thống phân loại từ thấp đến cao như sau : Loài (species)  chi (Genus)  họ (family)  bộ (ordo) → lớp (class)  ngành (division)  giới (regnum).

* Hệ thống phân loại 5 giới

- Dựa vào những đặc điểm chung của mỗi nhóm sinh vật, hai nhà khoa học: Whittaker và Margulis đưa ra hệ thống phân loại giới:

+ Giới Khởi sinh (Monera) [Tế bào nhân sơ]

+ Giới Nguyên sinh(Protista)

+ Giới Nấm(Fungi)

+ Giới Thực vật(Plantae)

+ Giới Động vật(Animalia)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 17
Gửi bài