Bài 5.17 trang 202 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.17 trang 202 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm đạo hàm của hàm số sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = {\left( {a + {b \over x} + {c \over {{x^2}}}} \right)^4}\) (a,b,là các hằng số).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(\left( {{u^n}} \right)' = n{u^{n - 1}}u'\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y' = 4{\left( {a + \dfrac{b}{x} + \dfrac{c}{{{x^2}}}} \right)^3}\left( {a + \dfrac{b}{x} + \dfrac{c}{{{x^2}}}} \right)'\\
= 4{\left( {a + \dfrac{b}{x} + \dfrac{c}{{{x^2}}}} \right)^3}.\left( { - \dfrac{b}{{{x^2}}} + \dfrac{{ - c\left( {{x^2}} \right)'}}{{{x^4}}}} \right)\\
= 4{\left( {a + \dfrac{b}{x} + \dfrac{c}{{{x^2}}}} \right)^3}\left( { - \dfrac{b}{{{x^2}}} - \dfrac{{2cx}}{{{x^4}}}} \right)\\
= - 4{\left( {a + \dfrac{b}{x} + \dfrac{c}{{{x^2}}}} \right)^3}\left( {\dfrac{b}{{{x^2}}} + \dfrac{{2c}}{{{x^3}}}} \right)
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài